Bieg Firmowy wygrał MP POWER AWARDS 2020 za najlepszy projekt CSR!

Regulamin serwisu internetowego

SPIS TREŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje
1.2. Postanowienia wstępne
1.3. Cel serwisu
1.4. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Zasobów Serwisu

2. SERWIS INTERNETOWY
2.1. Zobowiązania Uczestnika
2.2. Zablokowanie dostępu do Serwisu
2.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu
2.4. Prawa własności intelektualnej
2.5. Odpowiedzialność

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Zastrzeżenia prawne
3.2. Uwagi, komentarze i reklamacje
3.3. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE; Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

1.1.1. Bieg Firmowy – oznacza wydarzenie polegające na przebiegnięciu łącznie dystansu 25 kilometrów przez Uczestników w ramach danej Drużyny, w dniu 11.05.2024 r., na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie Biegu Firmowego 2024, Bieg może odbywać się w formule z aplikacją oraz Formule stacjonarnej;
1.1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
1.1.3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
1.1.4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego biegfirmowy.pl”;
1.1.5. Regulamin Biegu – oznacza Regulamin Biegu Firmowego 2024 dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
1.1.6. Serwis – oznacza Serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem https://biegfirmowy.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu;
1.1.7. Serwis informacyjny – oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji;
1.1.8. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującą zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym 2024;
1.1.9. Administrator – oznacza Fundację Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67 , 53-340 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.
1.1.10. Usługi rejestracyjne – oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji;
1.1.11. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
1.1.12. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Biegu Firmowego 2024 przez Firmę, która potwierdziła udział w Biegu Firmowym i zaakceptowała Regulamin Biegu;
1.1.13. Drużyna – oznacza Drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 5 Uczestników;
1.1.14. Konto – oznacza założony przez Użytkownika profil w Serwisie;
1.1.15. Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
1.1.16. Formuła z aplikacją – oznacza bieg odbywany indywidualnie przez każdego z Uczestników przy pomocy Aplikacji w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie w dniu 11.05.2024 r.
1.1.17. Formuła stacjonarna – oznacza bieg odbywany drużynowo w sztafecie na terenie wydarzenia we Wrocławiu.

1.2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora.
1.2.2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy i opracowań należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
1.2.3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

1.3. CEL SERWISU

1.3.1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Biegu Firmowego 2024.

1.4. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1.4.1. Dostęp do Serwisu informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
1.4.2. Korzystanie z Serwisu wymaga:
● urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową,
● włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej,
● włączonej obsługi okien wyskakujących.
1.4.3. Administrator zapewnia nie zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do części informacyjnej zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.
1.4.4. Administrator wdrożył w Serwisie rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych. Wszelka komunikacja z Serwisem odbywa się za pomocą szyfrowanego łącza.

2. SERWIS

2.1. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

2.1.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2.1.2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

2.2. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

2.2.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług rejestracyjnych w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
● naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.

2.2.2. Zablokowanie dostępu do części Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.

2.3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

2.3.1. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

2.4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

2.4.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
2.4.2. Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2.4.3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:
● wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych,
● modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

2.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2.5.1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych z poniższymi zmianami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
2.5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
2.5.3. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.
2.5.4. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła niezbędnych do skorzystania z Usług rejestracyjnych przez Użytkownika.
2.5.5. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w ust. 3 powyżej nie znajdą zastosowania do Użytkownika – osoby fizycznej korzystającej z Serwisu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Regulaminu wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

3.1.1. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.
3.1.2. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych, zwłaszcza podmiotów zgłaszających udział drużyn w Biegu Firmowym oraz partnerów Biegu Firmowego. Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

3.2. UWAGI, KOMENTARZE, REKLAMACJE

3.2.1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: biuro@biegfirmowy.pl.
3.2.2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.
3.2.3. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:
● za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@biegfirmowy.pl;
● listownie na adres: Fundacja Everest, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław.
3.2.4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

3.3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.3.1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3.3.2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych, również przez wyświetlenie stosownej informacji w ramach ich konta. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
3.3.3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
3.3.4. Warunki uczestnictwa w Biegu Firmowym, regulujące prawa i obowiązki Firm, Użytkowników i Uczestników w zakresie organizacji i przebiegu Biegu Firmowego stanowią załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
3.3.5. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
3.3.6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w tym dotyczących Biegu Firmowego będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.