Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO BIEGFIRMOWY.PL ORAZ REJESTRACJI DO UDZIAŁU W BIEGU FIRMOWYM: REMOTE EDITION

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

   1. Bieg Firmowy: Remote Edition – oznacza wiele biegów, realizowanych w dniu 29.08.2020 r., na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie Biegu;
   2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
   3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu; 
   4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin biegu firmowego oraz korzystania z serwisu internetowego biegfirmowy.pl”;
   5. Regulamin Biegu – oznacza regulamin Biegu Firmowego: Remote Edition;
   6. Serwis – oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem www.biegfirmowy.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu;
   7. Serwis informacyjny – oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji;
   8. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym: Remote Edition;
   9. Administrator – oznacza Fundację Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.
   10. Usługi rejestracyjne – oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji;
   11. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
   12. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako uczestnik Biegu Firmowego: Remote Edition przez Firmę, która potwierdziła udział w Biegu Firmowym: Remote Edition i zaakceptowała Regulamin Biegu;
   13. Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie; 

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora, a także zasady uczestnictwa w Biegu Firmowym: Remote Edition.

2.2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy i opracowań należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.3. Korzystanie z Serwisu, jak również rejestracja w serwisie oraz potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. 

 

3. CEL SERWISU

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Biegu Firmowego: Remote Edition.

 

4. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

4.1. Dostęp do Serwisu informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.

4.2. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne uzależniony jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.

4.3. Korzystanie z Serwisu wymaga:

   1. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową;
   2. włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej;
   3. włączonej obsługi okien wyskakujących.

4.4. Administrator zapewnia nie zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis informacyjny na czas nieoznaczony.

5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

5.1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www Serwisu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „ZAŁÓŻ KONTO”. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza „ZAŁÓŻ KONTO” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień regulaminu.

5.2. Następujące dane są niezbędne dla udzielenia dostępu do Usług rejestracyjnych: 

   1. imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Firmy;
   2. pełna nazwa Firmy;
   3. adres;
   4. numer telefonu do kontaktu;
   5. adres e-mail.

5.3. Każda Firma może dodatkowo zamieścić swoje logo/ znak towarowy lub inne oznaczenie oraz wskazać adres swojej strony internetowej. 

5.4. Użytkownik wprowadzający powyższe i dokonując rejestracji oświadcza, że jest uprawniony do ich podania w imieniu Firmy, w tym wyraża zgodę na zamieszczenie logo/ znaku towarowego lub innego oznaczenia Firmy w Serwisie.

5.5. Użytkownik ustala login i hasło niezbędne w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne.

5.6. W celu potwierdzenia rejestracji na adres e-mail podany przez Użytkownika przesyłany jest link aktywacyjny. Kliknięcia na link aktywuje konto i umożliwia zalogowanie do Usług rejestracyjnych. 

5.7. Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług rejestracyjnych, jak również do dokonania zgłoszenia drużyn i Uczestników Biegu Firmowego: Remote Edition przez daną Firmę.

5.8. Użycie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika i korzystania z Usług rejestracyjnych.

5.9. Z konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić.

5.10. Konto w Serwisie zakładane jest na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas do publikacji wyników Biegu Firmowego: Remote Edition. 

5.11. Użytkownik może usunąć swoje konto w Serwisie w każdej chwili, przy czym usunięcie konta skutkować będzie utratą możliwości korzystania z Usług rejestracyjnych oraz udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition, przy czym Administrator nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej kwoty wpisowego na Bieg Firmowy: Remote Edition. 

 

6. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

6.1. Rejestracja drużyn oraz Uczestników dokonywana jest w imieniu Firmy przez Użytkownika. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolną liczba drużyn. Na każdą drużynę składa się 5 Uczestników. 

6.2. W panelu Firmy w ramach Usług rejestracyjnych Użytkownik dokonuje rejestracji drużyn. Nie jest konieczne podanie wszystkich Uczestników w danej drużynie bezpośrednio przy jej rejestracji. Dane zawodników można uzupełnić później, nie później jednak, niż do dnia 24.08.2020 r.

6.3. Rejestracja Uczestników jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Usług rejestracyjnych w terminie do dnia 31.07.2020 r. do godziny 23:59, pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych drużyn, tj. 2600.

6.4. O ilości aktualnie zarejestrowanych Uczestników informować będzie zamieszczony w Serwisie licznik (na stronie głównej). Licznik wskazuje liczbę zarejestrowanych Uczestników, a nie drużyn.

6.5. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data i godzina rejestracji Drużyny w Serwisie.

6.6. Dane Uczestników wprowadzane są przez Użytkownika w imieniu Firmy w Serwisie. Wprowadzając dane Uczestników Użytkownik potwierdza, że jest w tym zakresie prawidłowo umocowany do działania w imieniu Firmy. Po wprowadzeniu danych Uczestników generowane są e-maile na adresy wskazane dla poszczególnych Uczestników. Użytkownik zobowiązany jest podać adresy mailowe dla każdego z Uczestników i oświadcza, że jest do tego upoważniony. Każdy Uczestnik otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację o jego rejestracji, wraz z instrukcją postępowania w celu wzięcia udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition.

6.7. Użytkownik w ramach Serwisu może dodać lub zmienić dane Uczestników lub zarejestrować kolejne drużyny. Nie ma możliwości zmniejszenia ilości zarejestrowanych drużyn.

6.8. Uczestnicy z Pakietami Premium zarejestrowani do dnia 1.07.2020 r., oraz uczestnicy z Pakietami Standard zarejestrowani do dnia 31.07.2020 r., dla których zaznaczony został w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki mają gwarancję otrzymania w pakiecie startowym koszulki technicznej w podanym rozmiarze. Po upływie powyższego terminu zmiana rozmiaru zamówionej koszulki nie będzie możliwa, a Uczestnicy, którzy będą po tej dacie zarejestrowani mogą nie otrzymać koszulki lub otrzymać ją w innym rozmiarze. Administrator dołoży wszelkich starań, aby jak najwięcej zawodników zarejestrowanych po wyżej wskazanym dniu otrzymało odpowiednie koszulki.

6.9. W wyniku rejestracji drużyny przez Użytkownika, który nie zaznaczył faktury niestandardowej, jest automatycznie generowana faktura, która zostanie wysłana na adres mailowy Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Opłata za drużyny zapisane z danej Firmy w jednym dniu będzie zsumowana na jednej fakturze. Użytkownik otrzyma fakturę w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji.

6.10. Dokonując zgłoszenia drużyny, nawet bez wskazania danych Uczestników, Firma zobowiązuje się uiścić opłatę startową w wysokości określonej w punkcie 7 poniżej, nawet jeśli ostatecznie drużyna nie weźmie udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition. 

6.11. Każdy Uczestnik musi w trakcie Biegu Firmowego: Remote Edition posiadać w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją dedykowanej aplikacji wskazanej w Serwisie, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym: Remote Edition. Każdy Uczestnik otrzyma informacje dotyczące pobrania i uruchomienia powyższej aplikacji.

 

7. OPŁATY

7.1. Opłata startowa za Pakiet Standard wynosi 345 zł netto (424,35 zł brutto) oraz 495 zł netto (608,85 zł brutto) za Pakiet Premium. Po wyprzedaniu 400 pakietów, czyli 2000 miejsc dla uczestników (liczbę tę wskazuje licznik dostępny w Serwisie) opłata zwiększa się do wysokości 395 zł netto (485,85 zł brutto) za Pakiet Standard oraz do wysokości 545 zł netto (670,35 zł brutto) za Pakiet Premium. 

7.2. Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Administratora podane na fakturze. Termin płatności to 7 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku faktury niestandardowej termin płatności jest zależny od ustaleń pomiędzy Administratorem i Firmą.

7.3. Administrator będzie akceptował tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

7.4. Użytkownik wyraża w imieniu Firmy zgodę na otrzymanie faktury jedynie drogą elektroniczną. Administrator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.

7.5. W wypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona na wskazany adres mailowy w ciągu 48 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Administratorem.

7.6. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej Firmy. W ramach Firmy Użytkownik może zamienić Uczestników w ramach poszczególnych drużyn oraz zmienić ich nazwę najpóźniej do 19.08.2020 r. z tym, że Administrator nie gwarantuje przekazania Uczestnikowi koszulki w nowym rozmiarze, jeśli zmiana będzie dokonana po upływie wyżej wymienionych terminów.

7.7. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzi m.in. dedykowana koszulka techniczna oraz pamiątkowy medal.

7.8. Pakiety startowe przekazywane będą: (i) osobiście w Punkcie Odbioru Pakietów, przy czym miejsce i dzień otwarcia Punktu Odbioru Pakietów zostaną podane w Serwisie, a każdy Użytkownik otrzyma także informację o miejscu wydawania pakietów drogą mailową, lub (ii) przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. O sposobie przekazania decyduje Administrator. Administrator powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną w terminie do dnia 31.07.2020 r.

7.9. W przypadku odbioru osobistego, sugerujemy jego dokonanie przez Użytkownika lub jednego z Uczestników zarejestrowanych w ramach drużyn z danej Firmy.  

7.10. W przypadku zmiany daty lub miejsca Biegu Firmowego: Remote Edition, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Administratora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia, lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów.

 

8. PAKIETY PREMIUM

8.1. Ilość Pakietów Premium jest ograniczona. Limit Pakietów Premium to 1715 drużyn/8575 zawodników.

8.2. Pakiety Premium będą dostępne dla drużyn zarejestrowanych do dnia 1.07.2020 roku, po tym terminie nie ma możliwości wykupienia Pakietu Premium.

8.3. Pakiety Premium zawierają koszulki techniczne dla zawodników z logo/ oznaczeniem Firmy wskazanym przez Użytkownika.

8.4. Pełna rozmiarówka koszulek z Pakietu Premium musi zostać dostarczona do dnia 2.07.2020 roku.

8.5. Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie.

8.6. Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest dostarczyć logo/ oznaczenie firmy w formacie cdr., pdf., eps, nie później niż do 48h od wykupienia pakietu, na adres mailowy organizatorów: biuro@biegfirmowy.pl.

 

9. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

9.2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

9.3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym i formularzach zgłoszeniowych do Biegu Firmowego: Remote Edition.

9.4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestników.

9.5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

 

10. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług rejestracyjnych w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:

   1. podania nieprawdziwych danych osobowych – własnych lub Uczestnika;
   2. udostępnienia indywidualnego loginu lub hasła osobom trzecim;
   3. naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.

10.2. Zablokowanie dostępu do części Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.

 

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

 

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

12.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.

12.2. Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

12.3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:

 1. wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych;
 2. modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

 

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych. 

13.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

13.3. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.

13.4. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła niezbędnych do skorzystania z Usług rejestracyjnych przez Użytkownika.

 

14. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

14.1. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.

14.2. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych, zwłaszcza podmiotów zgłaszających udział drużyn w Biegu Firmowym: Remote Edition oraz partnerów Biegu Firmowego: Remote Edition. Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

 

15. UWAGI, KOMENTARZE, REKLAMACJE

15.1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: biuro@biegfirmowy.pl.

15.2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.

15.3. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  biuro@biegfirmowy.pl;
 2. listownie na adres: Fundacja Everest, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław.

15.4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

16.2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych, również przez wyświetlenie stosownej informacji w ramach ich konta. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

16.3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

16.4. Warunki uczestnictwa w Biegu Firmowym: Remote Edition, regulujące prawa i obowiązki Firm, Użytkowników i Uczestników w zakresie organizacji i przebiegu Biegu Firmowego: Remote Edition stanowią załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.

16.5. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.

16.6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w tym dotyczących Biegu Firmowego: Remote Edition będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.

 

REGULAMIN BIEGU FIRMOWEGO: REMOTE EDITION

 

1. OPIS WYDARZENIA

1.1. Bieg Firmowy: Remote Edition obejmuje wiele biegów odbywanych indywidualnie przez każdego Uczestnika, będącego w dniu Biegu Firmowego: Remote Edition osobą pełnoletnią („Uczestnik”) w dowolnym miejscu przez niego wybranym, w ramach sztafety odbywających się w dniu 29.08.2020 r. na warunkach określonych w niniejszym regulaminie („Regulamin Biegu”) („Bieg Firmowy: Remote Edition”).

1.2. Uczestnicy biorą udział w Biegu Firmowym: Remote Edition indywidualnie, w miejscu przez siebie wybranym, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym Regulaminie Biegu.

1.3. Bieg Firmowy: Remote Edition nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).

 

2. CEL BIEGU FIRMOWEGO: REMOTE EDITION

Celem organizacji Biegu Firmowego: Remote Edition jest:

   1. promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;
   2. umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w porównaniu z innymi Uczestnikami;
   3. cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji Everest.

 

3. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu Firmowego: Remote Edition jest Fundacja Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU FIRMOWYM: REMOTE EDITION

4.1. W Biegu Firmowym: Remote Edition biorą udział drużyny składające się z 5 Uczestników zgłoszonych w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dokonującej zgłoszenia drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym: Remote Edition („Firma”), na warunkach określonych w regulaminie Serwisu. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba drużyn.

4.2. Warunkiem udziału Uczestnika w Biegu Firmowym: Remote Edition jest:

   1. rejestracja Uczestnika w ramach drużyny zgłoszonej przez Firmę w Serwisie;
   2. pobranie aplikacji mobilnej („Aplikacja”) zgodnie z instrukcją zawartą w Serwisie oraz w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym;
   3. uzupełnienie danych osobowych Uczestnika w ramach Aplikacji;
   4. akceptacja treści Regulaminu Biegu w ramach Aplikacji i złożenie określonych w ramach Aplikacji Oświadczeń.

4.3. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik będzie mieć możliwości edytowania swoich danych rejestracyjnych wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z Organizatorem na zasadach określonych w Serwisie.

4.4. Dane kontaktowe podane podczas rejestracji w Aplikacji będą wykorzystywane do powiadamiania Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących Biegu Firmowego: Remote Edition.

4.5. Prawo do udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone, z wyłączeniem zmian dokonanych przez osobę działającą w imieniu Firmy w ramach Serwisu.

4.6. Akceptując Regulamin Biegu i uruchamiając Aplikację w celu udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Biegu Firmowym: Remote Edition i startuje na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Organizator nie jest uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia ani nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Uczestnik oświadcza ponadto, że nie znajduje się w sytuacji, w której jego udział w Biegu Firmowym: Remote Edition stwarzał ryzyko dla Uczestnika lub innych osób lub stanowił naruszenie przepisów prawa, w tym związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organizator rekomenduje odbycie wizyty lekarskiej przed Biegiem Firmowym: Remote Edition w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w Biegu Firmowym: Remote Edition.

4.7. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na utrwalanie i publikowanie jego wizerunku, obejmuje ona jego publikację w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym również w filmie promocyjnym oraz w Serwisie, w związku z udziałem w Biegu Firmowym: Remote Edition.

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA

5.1. Uczestnicy zobowiązani są uczestniczyć w Biegu Firmowym: Remote Edition w koszulkach zapewnianych przez Administratora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę innych niż koszulka. Elementy te nie mogą zakrywać logotypów sponsorów Biegu Firmowego: Remote Edition. Elementy te zapewniane są przez Firmy we własnym zakresie i na własny koszt. Naruszenie powyższych postanowień grozi dyskwalifikacją drużyny, o czym decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora.

5.2. W celu udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition każdy Uczestnik musi posiadać w pełni naładowany smartfon wyposażony w uruchomioną funkcjonalność ustalania jego lokalizacji (np. z wykorzystaniem systemu GPS) z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym: Remote Edition. 

5.3. Uczestnik sam wybiera miejsce startu i mety, a także przebieg trasy, z tym zastrzeżeniem, że jej długość wynosi 5 km. Organizator nie zapewnia trasy Biegu Firmowego: Remote Edition. Uczestnik może poruszać się wyłącznie o własnych siłach i na własnych nogach, bez użycia jakichkolwiek urządzeń.

5.4. Przebyta trasa obliczana jest na podstawie danych lokalizacyjnych urządzenia Uczestnika w ramach Aplikacji.

5.5. Każdy Uczestnik w ramach danej drużyny startuje będą w czasie przez siebie wybranym, bez konieczności zachowania kolejności określonej w formularzu rejestracyjnym w ramach Serwisu, przy czym każdy Uczestnik w ramach danej drużyny zobowiązany jest rozpocząć bieg nie wcześniej, niż o godzinie 00:00 i ukończyć bieg nie później, niż o godzinie 23:59 w dniu 29.08.2020 r. 

5.6. Pomiar czasu i przebiegniętego dystansu uruchamiany jest przez każdego Użytkownika indywidualnie z wykorzystaniem Aplikacji. 

5.7. Czasy osiągnięte przez poszczególnych Uczestników zgodnie z niniejszym punktem stanowią ich rezultaty indywidualne. Czas drużyny obliczany jest jako suma czasów wszystkich pięciu Uczestników w ramach danej drużyny.

5.8. W przypadku zmiany daty lub miejsca Biegu Firmowego: Remote Edition, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia, lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów.

5.9. W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie biegu przez wszystkich Uczestników. Tylko te drużyny, które składają się z min. 4 różnych Uczestników mogą zostać nagrodzone w klasyfikacjach drużynowych. Te drużyny, które nie mają min. 4 różnych Uczestników ujęte są w klasyfikacji drużynowej, lecz nie są nagrodzone, nawet w sytuacji, gdy zajmują jedno z pierwszych miejsc.

5.10. Niezależnie od klasyfikacji drużynowej prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.

5.11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.

 

6. NAGRODY

6.1. Choć Bieg Firmowy: Remote Edition ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

   1. najszybsza drużyna damska – I, II, III miejsce
   2. najszybsza drużyna męska – I, II, III miejsce
   3. najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) – I, II, III miejsce
   4. indywidualna – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce
   5. indywidualna – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce

Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.

6.2. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

6.3. Rezultaty będące podstawą przyznania Nagród będą ustalane wyłącznie w oparciu o dane zapisane i dostępne za pośrednictwem Aplikacji. Żaden inny pomiar nie może stanowić podstawy jakichkolwiek reklamacji lub zarzutów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe działanie Aplikacji uzależnione jest od wielu czynników, w tym sposobu działania urządzenia Uczestnika, kompatybilności Aplikacji z tym urządzeniem, przebiegu wybranej przez uczestnika trasy, a Organizator nie ma wpływu na te czynniki i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

6.4. Nagrody będą rozdane zgodnie z posiadaną przez organizatora w danym momencie wiedzą na temat wyników biegu. Jeśli ostatecznie wyniki będą różnić się od podanych zaraz po biegu, nie przysługuje reklamacja co do wydania nagród, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagroda trafi do osoby, która skróciła trasę biegu.

6.5. Administrator zastrzega sobie sprawdzenie zwycięzców pod kątem zatrudnienia w Firmie, która wystawiała drużynę.

 

7. DYSKWALIFIKACJA

W dowolnym momencie podczas Biegu Firmowego: Remote Edition Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega Regulaminu Biegu lub narusza przepisy prawa lub zakłóca przebieg Biegu Firmowego: Remote Edition, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition, a także z powodów medycznych. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana innemu Uczestnikowi. Uczestnicy zdyskwalifikowani nie zostaną uwzględnieni w oficjalnych wynikach.

 

8. ZASTRZEŻENIA

8.1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w ramach Biegu Firmowego: Remote Edition nie zapewnia wydzielonej trasy lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na potrzeby jego realizacji, w tym punktów żywieniowych, opieki medycznej, jedzenia i picia, oznaczenia startu i mety, itp. Zobowiązania Organizatora ograniczone są do przekazania pakietów startowych oraz zapewnienia udostępnienia Aplikacji.

8.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie będzie dokonywał jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji osiągniętych rezultatów, zapisanych z wykorzystaniem Aplikacji, będącej na potrzeby Biegu Firmowego: Remote Edition jedynym źródłem informacji w tym zakresie. Uczestnik akceptuje ponadto, że każdy trasy pokonywane przez poszczególnych Uczestników mogą różnić się od siebie w zakresie trudności ich pokonania i możliwego do osiągnięcia czasu, a na osiągane wyniki może mieć również wpływ czas startu i zakończenia biegu czy warunki atmosferyczne w poszczególnych lokalizacjach. 

8.3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady w działaniu Aplikacji, niezależnie od ich przyczyn.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu Firmowego: Remote Edition. Potwierdzenie uczestnictwa w biegu równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

9.2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Biegu w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników z wykorzystaniem Aplikacji oraz zamieszczając zmienioną treść w Serwisie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w powyższy sposób. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik nie będzie uprawniony do udziału w Biegu Firmowym: Remote Edition.