Bieg Firmowy wygrał MP POWER AWARDS 2020 za najlepszy projekt CSR!

Regulamin wydarzenia

Biegu Firmowego 2024

 SPIS TREŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje
1.2. Opis wydarzenia
1.3. Cel Biegu Firmowego 2024
1.4. Organizator

2. UCZESTNICTWO
2.1. Warunki uczestnictwa
2.2. Zasady uczestnictwa
2.3. Opłata startowa
2.4. Aplikacja
2.5. Nagrody
2.6. Dyskwalifikacja

3. PAKIETY
3.1. Pakiety w formule z aplikacją
3.2. Pakiet JUST RUN
3.3. Pakiet RUN LIKE A HERO
3.4. Pakiet GREEN RUN
3.5. Pakiety w formule stacjonarnej
3.6. Pakiet JUST RUN
3.7. Pakiet RUN LIKE A HERO
3.8. Pakiet GREEN RUN
3.9. Reklamacje

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Zastrzeżenia
4.2. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

1.1.1. Bieg Firmowy – oznacza wydarzenie polegające na pokonaniu łącznie dystansu 25 kilometrów przez Uczestników w ramach danej Drużyny, realizowane w dniu 11.05.2024 r., na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie;
1.1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
1.1.3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl ;
1.1.4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin Biegu Firmowego 2024” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
1.1.5. Regulamin Serwisu – oznacza „Regulamin korzystania z serwisu internetowego biegfirmowy.pl” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
1.1.6. Serwis – oznacza Serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem https://biegfirmowy.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu;
1.1.7. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym;
1.1.8. Organizator – oznacza Fundację Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.
1.1.9. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Biegu Firmowego przez Firmę, która potwierdziła udział w Biegu Firmowym i zaakceptowała Regulamin Biegu;
1.1.10. Drużyna – oznacza drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 5 Uczestników;
1.1.11. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną wykorzystaną do realizacji Biegu Firmowego oraz pomiaru czasu Uczestników;
1.1.12. Konkurs – oznacza dedykowana przestrzeń w Aplikacji, w której rywalizują Drużyny firmowe.
1.1.13. Event online – oznacza wydarzenie realizowane w ramach cyklu eventów towarzyszących dla wydarzenia Bieg Firmowy.
1.1.14. Pakiet startowy – oznacza zakupiony pakiet umożliwiający udział w Biegu Firmowym. Możliwe do zakupu są trzy rodzaje Pakietu Startowego (JUST RUN, RUN LIKE A HERO oraz GREEN RUN).
1.1.15. Formuła z aplikacją – oznacza bieg odbywany indywidualnie przez każdego z Uczestników przy pomocy Aplikacji w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie w dniu 11.05.2024 r.
1.1.16. Formuła stacjonarna – oznacza bieg odbywany drużynowo w sztafecie na terenie wydarzenia we Wrocławiu.

1.2. OPIS WYDARZENIA

1.2.1. Bieg Firmowy obejmuje możliwość uczestnictwa w dwóch formułach wydarzenia – Formule z aplikacją oraz Formule stacjonarnej w dniu 11.05.2024 r. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Firma dokonuje wyboru Formuły udziału w Biegu Firmowym w momencie rejestracji Drużyny.
1.2.2. Uczestnicy w zależności od wybranej formuły biorą udział w Biegu Firmowym indywidualnie, w miejscu przez siebie wybranym, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym Regulaminie (Formuła z aplikacją) oraz drużynowo w sztafecie na terenie wydarzenia we Wrocławiu (Formuła stacjonarna). Uczestnicy w ramach jednej Drużyny mogą wybrać tylko jedną, wspólną Formułę udziału w Biegu Firmowym.
1.2.3. Formuła z aplikacją nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).
1.2.4. Formuła stacjonarna stanowi wydarzenie organizowane w jednym miejscu i czasie, stanowi imprezę masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.). Formuła stacjonarna będzie odbywała się zgodnie z wytycznymi z najaktualniejszych Rozporządzeń Rady Ministrów dot. obostrzeń organizacji wydarzeń.

1.3. CEL BIEGU FIRMOWEGO. Celem organizacji Biegu Firmowego jest:
1.3.1. cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji Everest.
1.3.2. promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia,
1.3.3. umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w porównaniu z innymi Uczestnikami.

1.4. ORGANIZATOR

1.4.1. Organizatorem Biegu Firmowego jest Fundacja Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.

2. UCZESTNICTWO

2.1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.1. W Biegu Firmowym biorą udział Drużyny składające się z 5 Uczestników zgłoszonych w imieniu Firmy, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba Drużyn.
2.1.2. Warunkiem udziału Uczestnika w Biegu Firmowym w Formule z aplikacją:
– rejestracja Uczestnika w ramach Drużyny zgłoszonej przez Firmę w Serwisie;
– pobranie Aplikacji zgodnie z instrukcją zawartą w Serwisie oraz w wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym;
– uzupełnienie danych osobowych Uczestnika w ramach Aplikacji;
– akceptacja treści Regulaminu Biegu w ramach Aplikacji i złożenie określonych w ramach Aplikacji oświadczeń.
2.1.3. Warunkiem udziału Uczestnika w Biegu Firmowym w Formule stacjonarnej:
– rejestracja Uczestnika w ramach Drużyny zgłoszonej przez Firmę w Serwisie;
– stawienie się na starcie zgodnie z turą biegu, do której został zapisany podczas zakupu pakietu startowego;
– akceptacja treści Regulaminu Biegu dzięki złożeniu określonych w ramach mailingu oświadczeń dla Uczestników
2.1.4. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik będzie mieć możliwości edytowania swoich danych rejestracyjnych wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z Organizatorem na zasadach określonych w Serwisie.
2.1.5. Prawo do udziału w Biegu Firmowym przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone, z wyłączeniem zmian dokonanych przez osobę działającą w imieniu Firmy w ramach Serwisu.
2.1.6. Każdy Uczestnik zostanie objęty zawartym przez Organizatora ubezpieczeniem NNW, przy czym w przypadku gdy w trakcie rejestracji Uczestnika podczas zgłoszenia Drużyn nie zostanie prawidłowo wskazana jego data urodzenia, Organizator zastrzega, że objęcie ubezpieczeniem takiego Uczestnika nie będzie możliwe, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie jest zobowiązany do podejmowania dodatkowych czynności w celu uzyskania prawidłowej daty urodzenia od Uczestników, którzy nie wskazali jej podczas zgłoszenia.
2.1.7. Akceptując Regulamin Biegu, stawiając się na starcie biegu i uruchamiając Aplikację w celu udziału w Biegu Firmowym Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Biegu Firmowym i startuje na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Organizator nie jest uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia ani nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Uczestnik oświadcza ponadto, że nie znajduje się w sytuacji, w której jego udział w Biegu Firmowym stwarza ryzyko dla Uczestnika lub innych osób lub stanowił naruszenie przepisów prawa, w tym związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organizator rekomenduje odbycie wizyty lekarskiej przed Biegiem Firmowym w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w Biegu Firmowym.
2.1.8. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu Bieg Firmowy dnia 11.05.2024 r. akceptuję zgodę na utrwalanie i publikowanie jego wizerunku , obejmuje ona jego publikację w materiałach oraz na kanałach informacyjnych (w tym mediach społecznościowych Biegu Firmowego oraz Organizatora) i promocyjnych, w tym również w filmie promocyjnym oraz w Serwisie, w związku z udziałem w Biegu Firmowym.

2.2. ZASADY UCZESTNICTWA

2.2.1. Zasady uczestnictwa w Formule z aplikacją:
– w celu udziału w Biegu Firmowym każdy Uczestnik musi posiadać w pełni naładowany smartfon wyposażony w uruchomioną funkcjonalność ustalania jego lokalizacji (np. z wykorzystaniem systemu GPS) z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym;
– uczestnik sam wybiera miejsce startu i mety, a także przebieg trasy, z tym zastrzeżeniem, że jej długość wynosi 5 km. Organizator nie zapewnia trasy Biegu Firmowego. Uczestnik może poruszać się wyłącznie o własnych siłach i na własnych nogach, bez użycia jakichkolwiek urządzeń;
– przebyta trasa obliczana jest na podstawie danych lokalizacyjnych urządzenia Uczestnika w ramach Aplikacji;
– organizator dopuszcza możliwość pokonania dystansu spacerem;
– każdy Uczestnik w ramach danej Drużyny startuje w czasie przez siebie wybranym, bez konieczności zachowania kolejności określonej w formularzu rejestracyjnym w ramach Serwisu, przy czym każdy Uczestnik w ramach danej Drużyny zobowiązany jest rozpocząć bieg lub spacer nie wcześniej, niż o godzinie 00:01 i ukończyć bieg lub spacer nie później, niż o godzinie 23:59 w dniu 11.05.2024 r.;
– pomiar czasu i pokonanego dystansu uruchamiany jest przez każdego Użytkownika indywidualnie z wykorzystaniem Aplikacji.
2.2.2. Zasady uczestnictwa w Formule stacjonarnej:
– w celu udziału w Biegu Firmowym każdy z Uczestników zobowiązany jest stawić się na terenie wydarzenia i strefie start-meta w turze czasowej, do której został zapisany podczas zakupu pakietu startowego;
– Uczestnicy biorą udział w biegu w formie drużynowej sztafety. Każdy z 5 Uczestników drużyny przebiega 5 km po wyznaczonej trasie biegu;
– Uczestnicy podczas pokonywania dystansu trzymają pałeczkę sztafetową, w której znajduje się czip z pomiarem czasu. Pałeczki z pomiarem odbierane są wcześniej przez kapitana drużyny wyznaczonym miejscu na terenie wydarzenia;
– zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu Uczestnikowi) dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się przed bramą start-mety. Po przekazaniu pałeczki Uczestnik winien niezwłocznie przebiec przez metę i zejść z trasy biegu;
– podczas biegu każdy Uczestnik musi posiadać numer startowy przekazane przez Organizatora w pakiecie startowym, przypięty z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji;
– limit czasowy na pokonanie 25 km dla całej drużyny wynosi 3 godziny;
– w strefie zmian może przebywać tylko jeden Uczestnik z danej drużyny. Strefa zmian będzie podzielona zgodnie z numerami startowymi Uczestników.
2.2.3. Czasy osiągnięte przez poszczególnych Uczestników zgodnie z niniejszym punktem stanowią ich rezultaty indywidualne. Czas Drużyny obliczany jest jako suma czasów wszystkich pięciu Uczestników w ramach danej Drużyny.
2.2.4. W przypadku zmiany daty Biegu Firmowego, zmiany Formuły biegu, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia, lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Biegu w innym, wyznaczonym przez Organizatora terminie. W przypadku, gdy w wyniku wskazanych okoliczności nastąpi konieczność zmiany Formuły Biegu lub możliwe będzie przeprowadzenie wyłącznie Formuły z aplikacją, Organizator umożliwi Uczestnikom zgłoszonym w Formule Stacjonarnej, uczestnictwo w Formule z aplikacją.
2.2.5. Warunkiem uwzględnienia Drużyny w klasyfikacji drużynowej jest ukończenie biegu przez wszystkich Uczestników, tj. pokonanie przez każdego z nich dystansu co najmniej 5 km na warunkach określonych w Regulaminie.
2.2.6. Tylko te Drużyny, które składają się z min. 4 różnych Uczestników mogą zostać zakwalifikowane do klasyfikacji drużynowej. Zostaną one zakwalifikowane wyłącznie w przypadku, w którym jeden z Uczestników dwukrotnie pokona dystans 5 km.
2.2.7 Tylko te Drużyny, które składają się z pięciu różnych Uczestników, mogą stanąć na podium Biegu Firmowego.
2.2.8. Niezależnie od klasyfikacji drużynowej prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
2.2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.
2.2.10. Problemy oraz reklamacje związane z wynikami biegu stacjonarnego, zgłaszane po dniu 16.05.2024 r. po godz. 15:59 nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania reklamacji.
2.2.11. Po zakończonym biegu podczas wydarzenia w Formule stacjonarnej Organizator ogłosi wyniki, na przygotowanych ekranach oraz do 5 dni roboczych na stronie: https://biegfirmowy.pl/wyniki/.

2.3. OPŁATA STARTOWA

2.3.1. Zgłoszenie Drużyny podlega jednorazowej opłacie startowej. Opłaty za udział w Biegu Firmowym wynoszą odpowiednio:
2.3.1.1. Pakiet JUST RUN w puli EARLY: 895 zł netto/Drużyna; do 10 lutego 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.2. Pakiet JUST RUN w puli REGULAR: 995 zł netto/Drużyna; do 15 marca 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.3. Pakiet JUST RUN w puli LAST: 1245 zł netto/Drużyna; od 16 marca do 31 marca 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.4. Pakiet RUN LIKE A HERO w puli EARLY: 995 zł netto/Drużyna; do 10 lutego 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.5. Pakiet RUN LIKE A HERO w puli REGULAR: 1245 zł netto/Drużyna ; do 15 marca 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.6. Pakiet RUN LIKE A HERO w puli LAST: 1495 zł netto/Drużyna ; od 16 do 31 marca 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.7. Pakiet GREEN RUN w puli EARLY: 1495 zł netto/Drużyna; 10 lutego 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.8. Pakiet GREEN RUN w puli REGULAR: 1745 zł netto/Drużyna; do 15 marca 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.1.9. Pakiet GREEN RUN w puli LAST: 1995 zł netto/Drużyna; od 16 do 31 marca 2024 lub wyczerpania zapasów,
2.3.2. Do każdego pojedynczego zamówienia doliczana jest opłata za przesyłkę kurierską w kwocie 49,99 zł netto.
2.3.3. Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Administratora podany na fakturze. Termin płatności to 7 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku faktury niestandardowej termin płatności jest zależny od ustaleń pomiędzy Administratorem i Firmą.
2.3.4. Administrator będzie akceptował wyłącznie wpłaty w formie przelewu bankowego.
2.3.5. Użytkownik wyraża w imieniu Firmy zgodę na otrzymanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną. Administrator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.
2.3.6. W wypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona na wskazany adres mailowy w ciągu 48 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Administratorem.
2.3.7. Pakiety startowe przekazywane będą odpłatną przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany w formularzu na koncie Użytkownika. O sposobie wysyłki decyduje Administrator.
2.3.8. W przypadku zmiany daty lub miejsca Biegu Firmowego, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Administratora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się, organizacji wydarzeń lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Administratora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów. Administrator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Biegu w innym, wyznaczonym przez Administratora terminie.

2.4. APLIKACJA

2.4.1. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik w trakcie Biegu Firmowego 2024 w Formule z aplikacją posiadał w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym. Każdy Uczestnik będzie miał dostęp do informacji dotyczących pobrania i uruchomienia powyższej Aplikacji.
2.4.2. Każdy Uczestnik, chcący korzystać z zewnętrznego narzędzia mierzącego (np. Garmin, Polar, Strava) powinien samodzielnie zsynchronizować swój smartfon z zainstalowaną Aplikacją z narzędziem zewnętrznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak synchronizacji Aplikacji z urządzeniem zewnętrznym lub innymi elementami smartfonu. Każdy Uczestnik musi zsynchronizować smartfon z urządzeniem zewnętrznym przed rozpoczęciem biegu w ramach Biegu Firmowego.
2.4.3. Każdy Uczestnik, chcący korzystać z zewnętrznego narzędzia mierzącego (np. Garmin, Polar, Strava) powinien samodzielnie zsynchronizować swój smartfon z zainstalowaną Aplikacją z narzędziem zewnętrznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak synchronizacji Aplikacji z urządzeniem zewnętrznym lub innymi elementami smartfonu. Każdy Uczestnik musi zsynchronizować smartfon z urządzeniem zewnętrznym przed rozpoczęciem biegu w ramach Biegu Firmowego.
2.4.4. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik przed startem Biegu Firmowego 2024 miał prawidłowo skonfigurowany smartfon. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do skonfigurowania swojego smartfona z Aplikacją przed startem Biegu. Szczegóły jak prawidłowo skonfigurować smartfon znajdują się na www.biegfirmowy.pl/.
2.4.5. Każdy Uczestnik przed startem Biegu Firmowego 2024 we własnym zakresie musi sprawdzić tryb, w którym ustawiona jest Aplikacja i zmienić go na aktywność w kategorii “nogi” odpowiedni do Konkursu. Aktywności wykonane jako “bieżnia” lub zapisane w innych kategoriach niż “nogi” nie zostaną zaliczone. Aktywności dodane ręcznie, również nie zostaną zaliczone do Biegu.
2.4.6. Każdy Uczestnik we własnym zakresie wciska przycisk “Start”, przy rozpoczęciu Biegu, monitoruje dystans pokonywanych kilometrów i odpowiednio po wykonaniu 5 km (zalecane jest wykonać min. 5,1 km) wciska przycisk “Zapauzuj”, a następnie “Zakończ” w celu zakończenia Biegu i zapisania swojej aktywności.
2.4.7. Każdy Uczestnik musi przez cały czas wykonywania dystansu Konkursu Biegu Firmowego 2024 mieć włączony dostęp do lokalizacji (np. systemu GPS) oraz włączony dostęp do Internetu.
2.4.8. Uczestnik w trakcie Biegu Firmowego 2024 może użyć przycisku “Zapauzuj”, aby przerwać Bieg i odnowić go po chwili, aby kontynuować Bieg. Uczestnik zobowiązuje się użyć przycisku “Zapauzuj” w sytuacji tego wymagającej oraz nie więcej niż 5 razy.
2.4.9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest pokonać dystans konkursowy na zewnętrznych trasach biegowych (trasy typu np. parki, lasy, ścieżki biegowe itp.). Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wyniku Uczestnika, który wykonał dystans konkursowy na urządzeniach mechanicznych (typu bieżnia domowa).
2.4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zaliczonego czasu bądź przerwania dystansu i trasy Biegu, które będą spowodowane błędami technicznymi smartfonu Uczestnika.
2.4.11. Każdy Uczestnik podczas konkursu Biegu Firmowego 2024 ma dostęp do widoku swojej Drużyny, rankingu indywidualnego i grupowego, zakładki nagród i sponsorów, instrukcji podstawowej oraz podstawowych funkcjonalności Aplikacji. W razie problemów każdy Uczestnik w godzinach 6:00 – 22:00 w dniu Biegu może skorzystać z koła ratunkowego umieszczonego w ustawieniach Aplikacji lub w widoku zapisanej aktywności, aby zgłosić problem.
2.4.12. Po zakończonym Biegu każdy Uczestnik ma obowiązek pozostawić konto w Aplikacji mobilnej przez min. 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Biegu Firmowego 2024. Usunięcie konta szybciej może skutkować brakiem wyniku w klasyfikacjach.
2.4.13. Organizator opublikuje wyniki biegu w Formule z aplikacją w ciągu 5 dni roboczych po zakończonym Konkursie Biegu Firmowego 2024 w Aplikacji oraz na stronie: https://biegfirmowy.pl/wyniki/.
2.4.14. Problemy oraz reklamacje związane z obsługą Aplikacji, wyników oraz innych sytuacji losowych (nawiązujących do obszaru Aplikacji) zgłaszane po dniu 13.05.2024 r. po godz. 16:00 nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania reklamacji.
2.4.15. Dane kontaktowe podane podczas rejestracji w Aplikacji będą wykorzystywane do powiadamiania Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących Biegu Firmowego. Wprowadzając dane, Uczestnik oświadcza, że są prawdziwe i aktualne.
2.4.16. Organizator oraz zespół techniczny Aplikacji mobilnej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do Aplikacji nazwy zgłaszanej Drużyny w określonym dla wszystkich Drużyn.

2.5. NAGRODY

Choć Bieg Firmowy ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w Formule z aplikacją oraz Formule stacjonarnej w następujących kategoriach dla każdej z Form biegu:
● najszybsza drużyna damska – I, II, III miejsce,
● najszybsza drużyna męska – I, II, III miejsce,
● najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) – I, II, III miejsce,
● indywidualna – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce,
● indywidualna – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce.

2.5.1. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.
2.5.2. Rezultaty będące podstawą przyznania Nagród będą ustalane wyłącznie w oparciu o dane zapisane i dostępne za pośrednictwem Aplikacji oraz pomiaru czasu na wydarzeniu stacjonarnym. Żaden inny pomiar nie może stanowić podstawy jakichkolwiek reklamacji lub zarzutów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe działanie Aplikacji uzależnione jest od wielu czynników, w tym sposobu działania urządzenia Uczestnika, kompatybilności Aplikacji z tym urządzeniem, przebiegu wybranej przez Uczestnika trasy, a Organizator nie ma wpływu na te czynniki i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
2.5.3. Nagrody w Formule stacjonarnej zostaną przekazane zwycięzcom podczas wydarzenia, po ogłoszeniu ostatecznych wyników. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w dniu wydarzenia, Organizator ustali sposób odbioru nagrody ze zwycięzcą indywidualnie, kontaktując się z nim drogą mailową na wskazany adres email.
2.5.4. Nagrody w Formule z aplikacją zostaną przekazane zwycięzcom przez Organizatora kurierem na wskazany adres. Zwycięzcy w Formule z aplikacją zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody oraz sposobie i terminie jej przekazania drogą elektroniczną, na podany adres mailowy.
2.5.5. Nagrody będą rozdane zgodnie z posiadaną przez Organizatora w danym momencie wiedzą na temat wyników biegu. Jeśli ostatecznie wyniki będą różnić się od podanych zaraz po biegu, nie przysługuje reklamacja co do wydania nagród, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagroda trafi do osoby, która skróciła trasę biegu lub w inny sposób naruszyła warunki udziału w Biegu Firmowym.

2.6. DYSKWALIFIKACJA

2.6.1. W dowolnym momencie podczas Biegu Firmowego Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega Regulaminu lub narusza przepisy prawa lub zakłóca przebieg Biegu Firmowego, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Biegu Firmowym, a także z powodów medycznych. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana innemu Uczestnikowi. Uczestnicy zdyskwalifikowani nie zostaną uwzględnieni w oficjalnych wynikach.

3. PAKIETY

3.1. PAKIETY W FORMULE Z APLIKACJĄ

3.1.1. W formule z aplikacją istnieje możliwość zakupienia:
3.1.1.1. Pakietu JUST RUN;
3.1.1.2. Pakietu RUN LIKE A HERO;
3.1.1.3. Pakietu GREEN RUN.

3.1.2. Pakiet w formule z aplikacją umożliwia dostęp do aplikacji dla Uczestników, w ramach której w dniu 11.05.2024 roku odbędzie się Bieg Firmowy. Uczestnicy mogą pokonać konkursowy dystans w godzinach 00:01-23:59 11 maja 2024 roku.
3.1.3. Użytkownik, który zakupił pakiety w Formule online ma możliwość zmiany danych Uczestników w Serwisie do 22.04.2024 do godz. 14:59. Administrator nie gwarantuje jednak odpowiedniego rozmiaru i rodzaju koszulek dla wprowadzonych zmian po terminie.

3.2 PAKIET JUST RUN
3.2.1 Pakiety JUST RUN zawierają pamiątkowe medale oraz koszulki z motywem 12. edycji Biegu Firmowego dla Uczestników w rodzaju i rozmiarze wskazanym przez Użytkownika.
3.2.2 Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
3.2.2.1 Dla Pakietów Just Run zamówionych do 7 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek do 13 marca, godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach i rodzajach koszulek nie będą uwzględniane;
3.2.2.1 Dla Pakietów Just Run zamówionych od 8 marca do 21 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek do 27 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach i rodzajach koszulek nie będą uwzględniane.
3.2.2.1 Dla Pakietów Just Run zamówionych od 21 marca do 29 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek do 4 kwietnia do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.2.3 Jeżeli Użytkownik nie uzupełni danych o rodzaju i rozmiarze koszulki dla zamówionego pakietu w wymienionych w regulaminie terminach Administrator nie gwarantuje dostarczenia Pakietu Just Run przed rozpoczęciem wydarzenia 11.05.2024 roku.
3.2.4 Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym.

3.3 PAKIET RUN LIKE A HERO

3.3.1 Pakiety RUN LIKE A HERO zawierają pamiątkowe medale oraz personalizowane koszulki z logo Firmy dla Uczestników, w rodzaju i rozmiarze wskazanym przez Użytkownika.
3.3.2 Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
3.3.2.1 Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych do 21 lutego (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek oraz zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 27 lutego do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.3.2.2 Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych od 21 lutego do 6 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek, zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 12 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.3.2.3 Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych od 6 marca do 20 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek, zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 26 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.3.2.4 Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych od 21 marca do 29 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek, zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 4 kwietnia do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.3.3 Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest przesłać mailowo swoje logo/oznaczenie firmy w formacie CDR, PDF, EPS w wysokiej jakości.
3.3.4 Przesłane logo zostanie umieszczone na projekcie koszulki w prostokącie 17 x 23 cm na wysokości klatki piersiowej.
3.3.5 Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym.
3.3.6 Jeżeli Użytkownik nie dostarczy wymaganych materiałów w terminach wymienionych w regulaminie, Administrator nie gwarantuje dostarczenia Pakietu Run Like a Hero przed rozpoczęciem wydarzenia 11.05.2024 roku.

3.4 PAKIET GREEN RUN

3.4.1 Pakiety GREEN RUN zawierają pamiątkowe medale oraz personalizowane koszulki z logo Firmy dla Uczestników, wykonane z ekologicznego materiału, w rozmiarze wskazanym przez Użytkownika.
3.4.2 Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
3.4.2.1 Dla Pakietów Green Run zamówionych do 29 lutego (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek oraz zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 5 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.4.2.2 Dla Pakietów Green Run zamówionych do 7 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek oraz zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 13 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.4.3 Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest przesłać mailowo swoje logo/oznaczenie firmy w formacie CDR, PDF, EPS w wysokiej jakości.
3.4.4 Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest przesłać mailowo informację dotyczącą kolorów Pantone znajdujących się w logo/oznaczeniu. W przypadku braku zapewnienia kolorów Pantone Administrator zastrzega, że kolory logo/oznaczenia umieszczone na koszulce mogą nieznacznie różnić się od przesłanej grafiki.
3.4.5 Przesłane logo zostanie umieszczone na projekcie koszulki w prostokącie 17 x 23 cm na wysokości klatki piersiowej.
3.4.6 Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym
3.4.7 Jeżeli Użytkownik nie dostarczy wymaganych materiałów w terminach wymienionych w regulaminie, Administrator nie gwarantuje dostarczenia Pakietu Green Run przed rozpoczęciem wydarzenia 11.05.2024 roku.

3.5. PAKIETY W FORMULE STACJONARNEJ

3.5.1. W Formule stacjonarnej istnieje możliwość zakupienia:
3.5.1.1. Pakietu JUST RUN;
3.5.1.2. Pakietu RUN LIKE A HERO;
3.5.1.3. Pakietu GREEN RUN.

3.5.2. Pakiet w Formule stacjonarnej umożliwia wstęp na teren wydarzenia Biegu Firmowego 2024 w dniu 11.05.2024 r.
3.5.3. Użytkownik, który zakupił pakiety w Formule stacjonarnej ma możliwość zmiany danych Uczestników do 10.05.2024 do godz. 11:59. Administrator nie gwarantuje jednak odpowiedniego rozmiaru i rodzaju koszulek dla wprowadzonych zmian po terminie.

3.6. PAKIET JUST RUN
3.6.1. Pakiety JUST RUN zawierają pamiątkowe medale oraz koszulki z motywem 12. edycji Biegu Firmowego dla Uczestników w rodzaju i rozmiarze wskazanym przez Użytkownika.
3.6.2. Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
3.6.2.1. Dla Pakietów Just Run zamówionych do 7 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek do 13 marca, godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach i rodzajach koszulek nie będą uwzględniane;
3.6.2.2. Dla Pakietów Just Run zamówionych od 8 marca do 21 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek do 27 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach i rodzajach koszulek nie będą uwzględniane.
3.6.2.3. Dla Pakietów Just Run zamówionych od 21 marca do 29 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek do 4 kwietnia do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.6.3. Jeżeli Użytkownik nie uzupełni danych o rodzaju i rozmiarze koszulki dla zamówionego pakietu w wymienionych w regulaminie terminach Administrator nie gwarantuje dostarczenia Pakietu Just Run przed rozpoczęciem wydarzenia 11.05.2024 roku.
3.6.4. Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym.

3.7. PAKIET RUN LIKE A HERO

3.7.1. Pakiety RUN LIKE A HERO zawierają pamiątkowe medale oraz personalizowane koszulki z logo Firmy dla Uczestników, w rodzaju i rozmiarze wskazanym przez Użytkownika.
3.7.2. Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
3.7.2.1. Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych do 21 lutego (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek oraz zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 27 lutego do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.7.2.2. Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych od 21 lutego do 6 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek, zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 12 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.7.2.3. Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych od 6 marca do 20 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek, zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 26 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.7.2.4. Dla Pakietów Run Like a Hero zamówionych od 21 marca do 29 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek, zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 4 kwietnia do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.7.3. Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest przesłać mailowo swoje logo/oznaczenie firmy w formacie CDR, PDF, EPS w wysokiej jakości.
3.7.4. Przesłane logo zostanie umieszczone na projekcie koszulki w prostokącie 17 x 23 cm na wysokości klatki piersiowej.
3.7.5. Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym.
3.7.6. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy wymaganych materiałów w terminach wymienionych w regulaminie, Administrator nie gwarantuje dostarczenia Pakietu Run Like a Hero przed rozpoczęciem wydarzenia 11.05.2024 roku.

3.8. PAKIET GREEN RUN

3.8.1. Pakiety GREEN RUN zawierają pamiątkowe medale oraz personalizowane koszulki z logo Firmy dla Uczestników, wykonane z ekologicznego materiału, w rozmiarze wskazanym przez Użytkownika.
3.8.2. Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
3.8.2.1. Dla Pakietów Green Run należy uzupełnić rozmiary koszulek oraz zaakceptować przygotowany projekt koszulki do 16 marca do godz. 14:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
3.8.3. Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest przesłać mailowo swoje logo/oznaczenie firmy w formacie CDR, PDF, EPS w wysokiej jakości.
3.8.4. Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest przesłać mailowo informację dotyczącą kolorów Pantone znajdujących się w logo/oznaczeniu. W przypadku braku zapewnienia kolorów Pantone Administrator zastrzega, że kolory logo/oznaczenia umieszczone na koszulce mogą nieznacznie różnić się od przesłanej grafiki.
3.8.5. Przesłane logo zostanie umieszczone na projekcie koszulki w prostokącie 17 x 23 cm na wysokości klatki piersiowej.
3.8.6. Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym.
3.8.7. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy wymaganych materiałów w terminach wymienionych w regulaminie, Administrator nie gwarantuje dostarczenia Pakietu Green Run przed rozpoczęciem wydarzenia 11.05.2024 roku.

3.9. REKLAMACJE

3.9.1. Reklamacje związane z koszulkami lub medalami otrzymanymi w ramach zamówionych Pakietów należy zgłosić do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Pakietu.
3.9.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
3.9.3. Reklamację należy zgłaszać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@biegfirmowy.pl oraz uzupełnienie otrzymanego tą drogą komunikacji formularza.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. ZASTRZEŻENIA

4.1.1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie będzie dokonywał jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji osiągniętych rezultatów, zapisanych z wykorzystaniem Aplikacji oraz pomiaru czasu na wydarzeniu stacjonarnym, będących na potrzeby Biegu Firmowego jedynym źródłem informacji w tym zakresie. Uczestnik akceptuje ponadto, że każde trasy pokonywane przez poszczególnych Uczestników mogą różnić się od siebie w zakresie trudności ich pokonania i możliwego do osiągnięcia czasu, a na osiągane wyniki może mieć również wpływ czas startu i zakończenia biegu czy warunki atmosferyczne w poszczególnych lokalizacjach.
4.1.2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady w działaniu Aplikacji, niezależnie od ich przyczyn.

4.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.2.1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu Firmowego. Potwierdzenie uczestnictwa w biegu równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
4.2.2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Biegu w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników za pomocą Serwisu oraz zamieszczając zmienioną treść w Serwisie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w powyższy sposób. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik nie będzie uprawniony do udziału w Biegu Firmowym 11.05.2024