Regulamin serwisu internetowego

SPIS TREŚCI: 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje
1.2. Postanowienia wstępne
1.3. Cel serwisu
1.4. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Zasobów Serwisu

II. REJESTRACJA

2.1. Rejestracja Użytkownika
2.2. Rejestracja Uczestnika
2.3. Opłata startowa
2.4. Dodatkowe świadczenia

III. PAKIETY

3.1. Pakiet Basic
3.2. Pakiet Standard
3.3. Pakiet Premium
3.4. Reklamacje

IV. SERWIS INTERNETOWY

4.1. Zobowiązania Uczestnika
4.2. Zablokowanie dostępu do Serwisu
4.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu
4.4. Prawa własności intelektualnej
4.5. Odpowiedzialność

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zastrzeżenia prawne
5.2. Uwagi, komentarze i reklamacje
5.3. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Bieg Firmowy – oznacza wydarzenie polegające na przebiegnięciu łącznie dystansu 25 kilometrów przez Uczestników w ramach danej Drużyny,  w dniu 22.05.2021 r., na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie Biegu Firmowego 2021;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/; 
 4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego biegfirmowy.pl”;
 5. Regulamin Biegu – oznacza Regulamin Biegu Firmowego 2021 dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
 6. Serwis – oznacza Serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem https://biegfirmowy.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu;
 7. Serwis informacyjny – oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji;
 8. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującą zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym 2021;
 9. Administrator – oznacza Fundację Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.
 10. Usługi rejestracyjne – oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji;
 11. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
 12. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Biegu Firmowego 2021 przez Firmę, która potwierdziła udział w Biegu Firmowym i zaakceptowała Regulamin Biegu;
 13. Drużyna – oznacza Drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 5 Uczestników;
 14. Konto – oznacza założony przez Użytkownika profil w Serwisie;
 15. Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.


1.2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy i opracowań należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.


1.3. CEL SERWISU

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Biegu Firmowego 2021.

1.4. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do Serwisu informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
 2. Dostęp do części zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne, umożliwiającej zgłaszanie Drużyn do udziału w Biegu Firmowym uzależniony jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  – urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  – włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej,
  – włączonej obsługi okien wyskakujących.
 4. Administrator zapewnia nie zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do części informacyjnej zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.
 5. Administrator wdrożył w Serwisie rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych. Wszelka komunikacja z Serwisem odbywa się za pomocą szyfrowanego łącza.


II. REJESTRACJA

2.1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www Serwisu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto”.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. Następujące dane są niezbędne dla udzielenia dostępu do Usług rejestracyjnych:
  – Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Firmy;
  – Adres e-mail.
 4. Każda Firma może dodatkowo zamieścić swoje logo/znak towarowy lub inne oznaczenie oraz wskazać adres swojej strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia w Serwisie w zakładce “Uczestnicy” logo 30. firm z największą liczbą zapisanych Drużyn.  
 5. Użytkownik wprowadzający powyższe i dokonując rejestracji oświadcza, że jest uprawniony do ich podania w imieniu Firmy, w tym wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie logo/znaku towarowego lub innego oznaczenia Firmy, jako Uczestnika Biegu Firmowego w Serwisie na okres do dnia 30.09.2021 r. 
 6. Użytkownik ustala e-mail i hasło niezbędne w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne.
 7. W celu potwierdzenia rejestracji na adres e-mail podany przez Użytkownika przesyłany jest link aktywacyjny. Kliknięcie na link aktywuje konto i umożliwia zalogowanie do Usług rejestracyjnych. 
 8. Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia w jej imieniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług rejestracyjnych, jak również do dokonania zgłoszenia Drużyn i Uczestników Biegu Firmowego 2021 przez daną Firmę i potwierdzając rejestrację potwierdza posiadanie takiego umocowania.
 9. Użycie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika i korzystania z Usług rejestracyjnych.
 10. Z konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić.
 11. Konto w Serwisie zakładane jest na czas określony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest do dnia 31 lipca 2021 roku.
 12. Użytkownik może usunąć swoje konto w Serwisie i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, przy czym usunięcie konta skutkować będzie utratą możliwości korzystania z Usług rejestracyjnych. W przypadku, gdy usunięcie konta nastąpi przed podaniem danych Uczestników, uniemożliwi to  udział w Biegu Firmowym. W takim przypadku Administrator nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej kwoty wpisowego na Bieg Firmowy.
 13. Użytkownik, będący osobą, o której mowa w punkcie 4.5 ust. 5 Regulaminu może odstąpić od umowy zawartej z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, ze skutkiem, o którym mowa w ust. 12 powyżej. 


2.2. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 1. Rejestracja Drużyn oraz Uczestników dokonywana jest w imieniu Firmy przez Użytkownika. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolną liczba Drużyn. 
 2. W panelu Użytkownika w ramach Usług rejestracyjnych Użytkownik dokonuje rejestracji Drużyn wskazując co najmniej nazwę Firmy, adres jej siedziby i numer NIP oraz Drużyny. Nie jest konieczne podanie wszystkich Uczestników w danej Drużynie bezpośrednio przy jej rejestracji. Terminy uzupełnienia danych Uczestników dla poszczególnych pakietów zostały opisane:
  – w przypadku zakupionego Pakietu Basic pkt 3.1 ust. 4.
  – w przypadku zakupionego Pakietu Standard w pkt. 3.2 ust. 6.;
  – w przypadku zakupionego Pakietu Premium pkt. 3.3 ust. 6;
 3. Rejestracja Drużyn jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Usług rejestracyjnych. Możliwa jest rejestracja Drużyn:
  – dla Pakietu Premium do dnia 16.04.2021 do godz. 15:59 lub do wyczerpania ilości 5000 zakupionych pakietów;  –
  – dla Pakietu Standard do dnia 16.04.2021 do godz. 15:59 lub do wyczerpania ilości 3500 zakupionych pakietów;
  – dla Pakietu Basic do dnia 07.05.2021 do godz. 15:59 lub do wyczerpania ilości 800 zakupionych pakietów.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zwiększania ilości poszczególnych pakietów w przypadku większego zainteresowania niż przewidywane.
 5. O ilości aktualnie zarejestrowanych Uczestników informować będzie zamieszczony w Serwisie licznik (na stronie głównej). Licznik wskazuje liczbę zarejestrowanych Uczestników, a nie Drużyn.
 6. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data i godzina rejestracji Drużyny w Serwisie.
 7. Dane Uczestników wprowadzane są przez Użytkownika w imieniu Firmy w Serwisie. Wprowadzając dane Uczestników Użytkownik potwierdza, że jest w tym zakresie prawidłowo umocowany do działania w imieniu Firmy. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest podać adresy mailowe dla każdego z Uczestników i oświadcza, że jest do tego upoważniony, a adresy są aktualne i Uczestnik posiada dostęp do wskazanego dla niego adresu. 
 9. Użytkownik w ramach Serwisu może dodać lub zmienić dane Uczestników lub zarejestrować kolejne Drużyny. Nie ma możliwości zmniejszenia ilości zarejestrowanych Drużyn. 
 10. W wyniku rejestracji Drużyny przez Użytkownika jest automatycznie generowana faktura, która zostanie wysłana na adres mailowy Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Opłata za Drużyny zapisane z danej Firmy w jednym dniu będzie zsumowana na jednej fakturze. Użytkownik otrzyma fakturę w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji.
 11. Użytkownikowi, o którym mowa w punkcie 4.5 ust. 5 nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jaką zawiera zgłaszając Drużynę do Biegu FIrmowego, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Dokonując zgłoszenia Drużyny, nawet bez wskazania danych Uczestników, Firma zobowiązuje się uiścić opłatę startową w wysokości określonej w ust. 1 pkt. 2.3., nawet jeśli ostatecznie Drużyna nie weźmie udziału w Biegu Firmowym.


2.3. OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenie Drużyny podlega jednorazowej opłacie startowej. Opłaty za udział w Biegu Firmowym wynoszą odpowiednio:
  – Pakiet Basic w puli EARLY: 295 zł netto/Drużyna (362,85 zł brutto);
  – Pakiet Basic w puli REGULAR: 345 zł netto/Drużyna (424,35 zł brutto);
  – Pakiet Standard w puli EARLY: 395 zł netto/Drużyna (485,85 zł brutto);
  – Pakiet Standard w puli REGULAR: 445 zł netto/Drużyna (547,35 zł brutto);
  – Pakiet Premium w puli EARLY: 545 zł netto/Drużyna (670,35 zł brutto);
  – Pakiet Premium w puli REGULAR: 595 zł netto/Drużyna (731,85 zł brutto). 
 2. Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Administratora podany na fakturze. Termin płatności to 7 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku faktury niestandardowej termin płatności jest zależny od ustaleń pomiędzy Administratorem i Firmą.
 3. Administrator będzie akceptował wyłącznie wpłaty w formie przelewu bankowego.
 4. Użytkownik wyraża w imieniu Firmy zgodę na otrzymanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną. Administrator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 5. W wypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona na wskazany adres mailowy w ciągu 48 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Administratorem.
 6. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej Firmy. W ramach Firmy Użytkownik może zamienić Uczestników w ramach poszczególnych Drużyn oraz zmienić ich nazwę najpóźniej do 07.05.2021 r. do godz.15:59 z tym, że Administrator nie gwarantuje przekazania Uczestnikowi koszulki w nowym rozmiarze, jeśli zmiana będzie dokonana po upływie  terminów wymienionych w ust. 6 pkt. 3.2 oraz ust. 6 pkt. 3.3.
 7. Pakiety startowe (z wyjątkiem Pakietu BASIC) przekazywane będą odpłatną przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany w formularzu na koncie Użytkownika. O sposobie wysyłki decyduje Administrator.  
 8. W przypadku zmiany daty lub miejsca Biegu Firmowego, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Administratora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się, organizacji wydarzeń lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Administratora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów. Administrator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Biegu w innym, wyznaczonym przez Administrator terminie.

2.4. DODATKOWE ŚWIADCZENIA

 1. W ramach Usług rejestracyjnych, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług Administratora wskazanych w Koncie Użytkownika, wraz ze zgłoszeniem Drużyny.
 2. Świadczenie Administratora zależne będzie od dokonanej zapłaty i obejmować będzie:
  – 10 zł netto (12,30 zł brutto) – publikacja zbiorowa na Instastory Administratora z widocznym logotypem Firmy w terminie do dnia 31.05.2021;
  – 25 zł netto (30,75 zł brutto) – wpis zbiorowy na profilu LinkedIn Administratora z oznaczeniami Firmy promujący zbiórkę w terminie do dnia 31.05.2021;
  – 50 zł netto (61,50 zł brutto) – wpis zbiorowy na Facebook’u z logotypami i oznaczeniami Firmy w terminie do dnia 31.05.2021;
  – 100 zł netto (123 zł brutto) –  wpis zbiorowy na LinkedIn z logotypami i oznaczeniami Firmy w terminie do dnia 31.05.2021;
  – 200 zł netto (246 zł brutto) – wzmianka o Firmie w artykule zbiorowy o darczyńcach w sekcji “aktualności” na stronie internetowej Serwisu w terminie do dnia 31.05
  – 500 zł netto (615 zł brutto) – wpis indywidualny na Instastory Administratora, w terminie do dnia 15.06.2021;
  – 1000 zł netto (1230 zł brutto) – wpis indywidualny na profilu LinkedIn Administratora, np. udostępnienie artykuły, wspólnie wygenerowany content do dnia 15.06.2021.
 3. Administrator wystawi fakturę dotyczącą usług, o których mowa powyżej niezwłocznie po ich zamówieniu i opłaceniu, najpóźniej w terminie wystawienia faktury z tytułu opłaty startowej za udział w Biegu Firmowym.
 4. Administrator informuje Użytkowników będących osobami, o których mowa w punkcie 4.5. ust. 5, że po spełnieniu zamówionego świadczenia spośród wskazanych w ust. 2 powyżej nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w tym zakresie, na co Użytkownik ten wyraża zgodę.III. PAKIETY

3.1. PAKIET BASIC

 1. Ilość Pakietów Basic jest ograniczona. Limit Pakietów Basic to 160 Drużyn/800 Uczestników.
 2. Pakiety Basic będą dostępne dla Drużyn zarejestrowanych do dnia 07.05.2021 do godz. 15:59, po tym terminie nie ma możliwości wykupienia Pakietu Basic.
 3. Pakiet Basic umożliwia dostęp do aplikacji dla Uczestników,  z wykorzystaniem której w dniu 22.05.2021 roku odbędzie się Bieg Firmowy. 
 4. Użytkownik ma obowiązek uzupełnienia danych Uczestników w Serwisie do 07.05.2021 do godz. 15:59. Po tym terminie zmiana danych nie będzie możliwa. 


3.2. PAKIET STANDARD

 1. Ilość Pakietów Standard jest ograniczona. Limit Pakietów Standard to 700 Drużyn/3500 Uczestników.
 2. Pakiety Standard będą dostępne dla Drużyn zarejestrowanych do dnia 16.04.2021 do godz. 15:59, po tym terminie nie ma możliwości wykupienia Pakietu Standard.
 3. Pakiet Standard zawiera pamiątkowy medal dla każdego Uczestników.
 4. Pakiet Standard umożliwia dostęp do aplikacji dla Uczestników, w ramach której w dniu 22.05.2021 roku odbędzie się Bieg Firmowy.
 5. Pakiety Standard zawierają koszulki dla Uczestników w rozmiarze wskazanym przez Użytkownika. 
 6. Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
  – Dla Pakietów Standard zamówionych do 1 kwietnia (włącznie) należy uzupełnić rozmiary i rodzaje koszulek oraz istnieje możliwość zmiany rozmiaru koszulek do 8 kwietnia do godz. 15:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach i rodzajach koszulek nie będą uwzględniane, a nieuzupełnione rozmiary i rodzaje koszulek będą dobierane losowo;
  – Dla Pakietów Standard zamówionych od 2 kwietnia do 16 kwietnia (włącznie) należy uzupełnić rozmiary i rodzaje koszulek oraz istnieje możliwość zmiany rozmiaru koszulek do 19 kwietnia do godz. 15:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach i rodzajach koszulek nie będą uwzględniane, a nieuzupełnione rozmiary i rodzaje koszulek będą dobierane losowo.  
 7. Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym.
 8. Użytkownik może zmienić dane Uczestników w Serwisie do 07.05.2021 do godz. 15:59. Administrator nie gwarantuje jednak odpowiedniego rozmiaru i rodzaju koszulek dla wprowadzonych zmian po terminie z ust. 6 pkt. 3.2.

3.3. PAKIET PREMIUM

 1. Ilość Pakietów Premium jest ograniczona. Limit Pakietów Premium to 1000 Drużyn/5000 Uczestników.
 2. Pakiety Premium będą dostępne dla drużyn zarejestrowanych do dnia 16.04.2021 do godz. 15:59, po tym terminie nie ma możliwości wykupienia Pakietu Premium.
 3. Pakiet Premium zawiera pamiątkowy medal dla każdego Uczestników.
 4. Pakiet Premium umożliwia dostęp do aplikacji dla Uczestników, w ramach której w dniu 22.05.2021 roku odbędzie się Bieg Firmowy.
 5. Pakiety Premium zawierają koszulki techniczne dla zawodników z logo/oznaczeniem Firmy wskazanym przez Użytkownika w Serwisie.
 6. Rozmiary koszulek należy uzupełnić w terminach:
  – Dla Pakietów Premium zamówionych do 18 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary i rodzaje koszulek oraz wgrać logo w Serwisie do 24 marca do godz. 15:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane. 
  – Dla Pakietów Premium zamówionych od 19 marca do 31 marca (włącznie) należy uzupełnić rozmiary i rodzaje koszulek oraz wgrać logo w Serwisie do 6 kwietnia do godz. 15:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.
  – Dla Pakietów Premium zamówionych od 1 kwietnia do 16 kwietnia (włącznie) należy uzupełnić rozmiary koszulek, zaakceptować przygotowany projekt koszulki oraz istnieje możliwość zmiany rozmiaru koszulek do 22 kwietnia do godz. 15:59. Po tym terminie zmiany w rozmiarach nie będą uwzględniane.   
 7. Użytkownik działający w imieniu Firmy zobowiązany jest wgrać swoje logo/oznaczenie firmy w formacie CDR, PDF, EPS w wysokiej jakości, w Serwisie po zalogowaniu na swoje Konto. Wgranie logo następuje w zakładce “Dane konta” w sekcji “Informacje o koszulce”. Wgranie logo wiąże się z potwierdzeniem, że plik zostanie nadrukowany na koszulkę Premium. 
 8. Logo wgrane do serwisu zostanie umieszczone na projekcie koszulki automatycznie w prostokącie 17 x 23 cm na wysokości klatki piersiowej. 
 9. Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie informacyjnym.
 10. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy wymaganych materiałów w terminach wymienionych w ust. 6 pkt. 3.3  Administrator nie gwarantuje dostarczenia Pakietu Premium przed rozpoczęciem wydarzenia 22.05.2021 roku.
 11. Użytkownik może zmienić dane Uczestników w Serwisie do 07.05.2021 do godz. 15:59. Administrator nie gwarantuje jednak odpowiedniego rozmiaru i rodzaju koszulek dla wprowadzonych zmian po terminie z ust. 6 pkt. 3.3.

3.4. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z koszulkami lub medalami otrzymanymi w ramach zamówionych Pakietów Standard oraz Premium należy zgłosić do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Pakietu. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. 
 3. Reklamację należy zgłaszać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@biegfirmowy.pl oraz uzupełnienie otrzymanego tą drogą komunikacji formularza. 


IV. SERWIS 

4.1. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym i formularzach zgłoszeniowych do Biegu Firmowego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestników.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

4.2. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług rejestracyjnych w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  – podania nieprawdziwych danych osobowych – własnych lub Uczestnika;
  – udostępnienia indywidualnego loginu lub hasła osobom trzecim;
  – naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.
 2. Zablokowanie dostępu do części Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.

4.3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

4.4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
 2. Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:
  – wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych,
  – modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

4.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych z poniższymi zmianami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 3. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła niezbędnych do skorzystania z Usług rejestracyjnych przez Użytkownika.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w ust. 3 powyżej nie znajdą zastosowania do Użytkownika – osoby fizycznej korzystającej z Serwisu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Regulaminu wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.
 2. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych, zwłaszcza podmiotów zgłaszających udział drużyn w Biegu Firmowym oraz partnerów Biegu Firmowego. Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

5.2. UWAGI, KOMENTARZE, REKLAMACJE

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: biuro@biegfirmowy.pl.
 2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.
 3. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  biuro@biegfirmowy.pl;
  – listownie na adres: Fundacja Everest, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

5.3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych, również przez wyświetlenie stosownej informacji w ramach ich konta. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
 4. Warunki uczestnictwa w Biegu Firmowym, regulujące prawa i obowiązki Firm, Użytkowników i Uczestników w zakresie organizacji i przebiegu Biegu Firmowego stanowią załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 5. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
 6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w tym dotyczących Biegu Firmowego będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.