Regulamin

REGULAMIN BIEGU FIRMOWEGO
ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO BIEGFIRMOWY.PL

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
(a) Bieg Firmowy 2020 – oznacza zawody sportowe, których organizatorem jest Administrator, odbywające się w dniach: 29 sierpnia 2020 roku we Wrocławiu oraz 26 września w Warszawie
(b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
(c) Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;
(d) Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin biegu firmowego oraz korzystania z serwisu internetowego biegfirmowy.pl”;
(e) Serwis – oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem www.biegfirmowy.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu;
(f) Serwis informacyjny – oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji;
(g) Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym 2020;
(h) Administrator – oznacza Fundację Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.
(i) Usługi rejestracyjne – oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji;
(j) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
(k) Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako uczestnik Biegu Firmowego 2020 przez Firmę, która potwierdziła udział w Biegu Firmowym 2020;
(l) Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora, a także zasady uczestnictwa w Biegu Firmowym 2020.
2.2 Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy i opracowań należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2.3 Korzystanie z Serwisu, jak również rejestracja w serwisie oraz potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Biegu Firmowym 2020 oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

3. CEL SERWISU
3.1 Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Biegu Firmowego 2020.

4. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
4.1 Dostęp do Serwisu informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
4.2 Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne uzależniony jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
4.3 Korzystanie z Serwisu wymaga:
(a) urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową;
(b) włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej;
(c) włączonej obsługi okien wyskakujących.
4.4 Administrator zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis informacyjny na czas nieoznaczony.

5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
5.1 Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www Serwisu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „ZAŁÓŻ KONTO”. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza „ZAŁÓŻ KONTO” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień regulaminu.
5.2 Następujące dane są niezbędne dla udzielenia dostępu do Usług rejestracyjnych:
(a) imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Firmy;
(b) pełna nazwa Firmy;
(c) adres;
(d) numer telefonu do kontaktu;
(e) adres e-mail.
5.3 Każda Firma może dodatkowo zamieścić swoje logo/ znak towarowy lub inne oznaczenie oraz wskazać adres swojej strony internetowej. Działając w imieniu Firmy Użytkownik wprowadzający powyższe dane wyraża zgodę na zamieszczenie logo/ znaku towarowego lub innego oznaczenia Firmy w Serwisie.
5.4 Użytkownik nada swojemu kontu login i hasło niezbędne w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne.
5.5 Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług rejestracyjnych, jak również do dokonania zgłoszenia drużyn i Uczestników Biegu Firmowego 2020 przez daną Firmę.
5.6 Użycie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika i korzystania z Usług dodatkowych.
5.7 Z konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić.
5.8 Konto w Serwisie zakładane jest na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas do publikacji wyników Biegu Firmowego 2020.

6. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
6.1 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
6.2 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
6.3 Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym i formularzach zgłoszeniowych do Biegu Firmowego 2020.
6.4 Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestników.
6.5 Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

7. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU
7.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług rejestracyjnych w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
(a) podania nieprawdziwych danych osobowych – własnych lub Uczestnika;
(b) udostępnienia indywidualnego loginu lub hasła osobom trzecim;
(c) naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.
Zablokowanie dostępu do części Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
9.2 Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
9.3 Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:
(a) wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych;
(b) modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
10.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
10.3 Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.
10.4 Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła niezbędnych do skorzystania z Usług rejestracyjnych przez Użytkownika.

11. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
11.1 Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.
11.2 Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych, zwłaszcza podmiotów zgłaszających udział drużyn w Biegu Firmowym 2020 oraz partnerów Biegu Firmowego 2020.
11.3 Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.
11.4 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: biuro@biegfirmowy.pl
11.5 Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.
11.6 Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:
(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@biegfirmowy.pl;
(b) listownie na adres: Fundacja Everest, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław;
11.7 Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
12.2 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, a w odniesieniu udo Użytkowników zarejestrowanych, również przez wyświetlenie stosownej informacji w ramach ich konta. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
12.3 Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
12.4 Warunki uczestnictwa w Biegu Firmowym 2020 odpowiednio we Wrocławiu i w Warszawie, regulujące prawa i obowiązki Firm, Użytkowników i Uczestników w zakresie organizacji i przebiegu Biegu Firmowego 2020 stanowią załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
12.5 Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
12.6 Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w tym dotycząc Biegu Formowego 2020 będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU FIRMOWYM 2020 WE WROCŁAWIU

1. CEL BIEGU FIRMOWEGO 2020

Celem organizacji Biegu Firmowego 2020 jest:
(a) promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;
(b) umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej w ramach firm oraz między firmami;
(c) integracja w środowisku zawodowym poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej;
(d) cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji Everest.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Firmowego 2020 jest Administrator.

3. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
3.1 Termin: 29 sierpnia 2020 roku, godzina 10.00 (I tura) oraz godzina 14.00 (II tura);
3.2 Miejsce: Teren AWF Wrocław przy Stadionie Olimpijskim, ul. Paderewskiego 35;
3.3 Bieg Firmowy 2020 jest sztafetą o łącznej długości ok. 25 km, w której każdy z 5 uczestników będzie miał do przebiegnięcia ok. 5 km – jedno okrążenie. Limit czasu dla całej drużyny na tym dystansie to 3 godziny.
3.4 Bieg Firmowy 2020 we Wrocławiu odbywa się w dwóch turach po 5000 zawodników na jedną turę. Pierwsza tura ma start o godzinie 10:00, druga tura ma start o godzinie 14:00. O przypisaniu do danej tury decyduje kolejność zgłoszeń.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU FIRMOWYM
4.1 W zawodach biorą udział drużyny składające się z 5 pełnoletnich osób zgłoszonych w imieniu Firmy. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba drużyn.
4.2 Rejestracja zawodników jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Serwisu od dnia 04.02.2020 do dnia 21.08.2020 do godziny 23:59, pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych drużyn (2000 drużyn, czyli 10 000 zawodników).
4.3 O ilości aktualnie zarejestrowanych osób informować będzie zamieszczony w Serwisie licznik (na stronie głównej pod nazwą miasta). Licznik wskazuje liczbę zarejestrowanych Uczestników, a nie drużyn.
4.4 Przed odbiorem pakietu startowego każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające jego zdolność do udziału w biegu. Niezłożenie oświadczenia w tym czasie uniemożliwia udział w biegu, a Uczestnik, który takiego oświadczenia nie złożył nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatrudnienia Uczestnika w Firmie, która zgłosiła Uczestnika do Biegu Firmowego. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zatrudnienia od Firmy, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
5.1 Rejestracja dokonywana jest w imieniu Firmy przez upoważnionego Użytkownika w ramach Usług Rejestracyjnych.
5.2 W panelu Firmy Użytkownik dokonuje rejestracji drużyn. Nie jest konieczne podanie wszystkich Uczestników w danej drużynie bezpośrednio przy jej rejestracji. Dane zawodników można uzupełnić później, nie później jednak, niż do dnia 28.08.2020 do godziny 12:00.
5.3 O kolejności zgłoszeń decydować będzie data i godzina rejestracji Drużyny w Serwisie.
5.4 Dane Uczestników wprowadzane są przez Użytkownika w imieniu Firmy w Serwisie. Po wprowadzeniu danych Uczestników generowane są e-maile na adresy wskazane dla poszczególnych Uczestników. Dla uczestnictwa w Biegu Firmowym 2020 niezbędne jest dokonanie potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni hiperłącze zawarte w treści maila informującego o zgłoszeniu Uczestnika i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest podać adresy mailowe dla każdego z Uczestników i oświadcza, że jest do tego upoważniony.
5.5 Użytkownik w ramach Usług rejestracyjnych może dodać lub zmienić dane Uczestników lub zarejestrować kolejne drużyny. Nie ma możliwości zmniejszenia ilości zarejestrowanych drużyn.
5.6 Uczestnicy zarejestrowani do dnia 29.07.2020 roku, dla których zaznaczony został w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki mają gwarancję otrzymania w pakiecie startowym koszulki technicznej w podanym rozmiarze. Po upływie powyższego terminu zmiana rozmiaru zamówionej koszulki nie będzie możliwa, a Uczestnicy, którzy będą po tej dacie rejestrowani mogą nie otrzymać koszulki lub otrzymać ją w innym rozmiarze. Administrator dołoży wszelkich starań, aby jak najwięcej zawodników zarejestrowanych po 13.04.2020 otrzymało odpowiednie koszulki.
5.7 W wyniku rejestracji drużyny jest automatycznie generowana faktura, która zostanie wysłana na adres mailowy Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Opłata za drużyny zapisane z danej Firmy w jednym dniu będzie zsumowana na jednej fakturze. Użytkownik otrzyma fakturę w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji.
5.8 Dokonując zgłoszenia drużyny, nawet bez wskazania danych Uczestników, Firma zobowiązuje się uiścić opłatę startową w wysokości określonej w punkcie 6 poniżej, nawet jeśli ostatecznie drużyna nie weźmie udziału w Biegu Firmowym 2020.

6. OPŁATY
6.1 Opłata startowa za Pakiet Standard wynosi 345 zł netto (424,35 zł brutto) oraz 495 zł netto (608,85 zł brutto) za Pakiet Premium. Po wyprzedaniu 400 pakietów, czyli 2000 miejsc dla uczestników (liczbę tę wskazuje licznik dostępny w Serwisie) opłata zwiększa się do wysokości 395 zł netto (485,85 zł brutto) za Pakiet Standard oraz do wysokości 545 zł netto (670,35 zł brutto) za Pakiet Premium.
6.2 Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Administratora podany na fakturze. Termin płatności to 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Administrator będzie akceptował tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.
6.3 Użytkownik wyraża w imieniu Firmy zgodę na otrzymanie faktury jedynie drogą elektroniczną. Administrator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.
6.4 W wypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona na wskazany adres mailowy w ciągu 48 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Administratorem.
6.5 Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej Firmy. W ramach Firmy administrator może zamienić zawodników drużyn najpóźniej do 27.08.2020 do 12:00 po zalogowaniu na konto w Serwisie, z tym, że organizator nie gwarantuje przekazania zawodnikowi koszulki w nowym rozmiarze, jeśli zmiana będzie dokonana po 29.07.2020.
6.6 W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: numer startowy, koszulka techniczna, agrafki do przypięcia numeru startowego. Po zakończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz napój.
6.7 Pakiety startowe przekazywane będą zawodnikom przed Biegiem tj. 27.08.2020 w Punkcie Odbioru Pakietów. Miejsce i godziny otwarcia POPu zostaną podane w Serwisie, a każdy Uczestnik otrzyma także informację o miejscu wydawania pakietów drogą mailową.
6.8 Istnieje możliwość odbioru pakietów startowych dla całej Firmy przez jedną osobę pod warunkiem, że ta osoba jest także Uczestnikiem lub Użytkownikiem rejestrującym drużyny w imieniu Firmy i przekaże oświadczenia potwierdzające brak przeciwwskazań co do udziału w biegu złożone przez wszystkich Uczestników, których pakiety chce odebrać.

7. PAKIETY PREMIUM
7.1 Ilość Pakietów Premium jest ograniczona. Limit Pakietów Premium to 1000 drużyn/5000 koszulek.
7.2 Pakiety Premium będą dostępne do 30.03.2020 po tym terminie nie ma możliwości wykupienia Pakietu Premium.
7.3 Pakiety Premium zawierają koszulki techniczne dla zawodników z logo/oznaczeniem Firmy wskazanym przez Użytkownika.
7.4 Pełna rozmiarówka koszulek z Pakietu Premium musi zostać dostarczona do 20.07.2020.
7.5 Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie.
7.6 Administrator skontaktuje się mailowo Użytkownikiem działający w imieniu Firmy który zobowiązany jest dostarczyć logo firmy w formacie cdr., pdf., eps. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania akceptacji projektu koszulki w Pakiecie Premium w drodze mailowej. W sytuacji braku kontaktu ze strony administratora konta, organizator zastrzega sobie przygotowanie projektu korzystając z logotypu firmy umieszczonego w zakładce Uczestnicy w Serwisie lub w ostateczności dostarczenie firmie koszulek standard w pakietach startowych.

8. ZASADY UCZESTNICTWA

8.1 Uczestnicy zobowiązani są uczestniczyć w Biegu Firmowym 2020 w koszulkach zapewnianych przez Administratora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę innych niż koszulka. Elementy te nie mogą zakrywać numeru startowego oraz logotypów sponsorów Biegu Firmowego 2020. Elementy te zapewniane są przez Firmy we własnym zakresie i na własny koszt. Naruszenie powyższych postanowień grozi niedopuszczeniem do startu i dyskwalifikacją drużyny, o czym decyzję podejmuje przedstawiciel Administratora.
8.2 Podczas Biegu Firmowego 2020 wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Administratora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, lub jego modyfikacja jest zabroniona, a naruszenie może skutkować dyskwalifikacją
8.3 Z numeru startowego mogą korzystać tylko Uczestnicy. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny.
8.4 Administrator zapewni dostępność Biura Zawodów w trakcie Biegu Firmowego 2020 oraz damską i męską przebieralnię, depozyt, zaplecze sanitarne, a także zgodne z wymogami imprezy o charakterze masowym zabezpieczenie medyczne, przeciwpożarowe i ochronę osób i mienia.
8.5 W przypadku zmiany daty lub miejsca Biegu Firmowego 2020, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Administratora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia, lub działania innych warunków atmosferycznych Uczestnik ani Firma nie może żądać od Administratora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów.
8.6 Każdy z Uczestników musi stawić się na starcie zgodnie z turą do jakiej został zapisany podczas wykupowania pakietu.
8.7 W dniu zawodów przed każdym startem zostanie przeprowadzona odprawa Uczestników, na której zostaną przekazane im pałeczki sztafetowe z chipami. Udział w odprawie jest obowiązkowy, a warunkiem klasyfikacji Uczestników jest udział w biegu z pałeczką sztafetową wydaną przez Administratora.
8.8 Zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu Uczestnikowi) dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się przed bramą startu-mety. Po przekazaniu pałeczki Uczestnik winien niezwłocznie przebiec przez metę i zejść z trasy biegu.
8.9 W strefie zmian może przebywać tylko jeden Uczestnik z danej drużyny. Strefa zmian będzie podzielona zgodnie z numerami startowymi Uczestników.
8.10 W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie biegu przez wszystkich Uczestników, mieszcząc się w limicie czasu. Tylko te drużyny, które składają się z min. 4 różnych Uczestników mogą zostać nagrodzone w klasyfikacjach drużynowych. Te drużyny, które nie mają min. 4 różnych Uczestników ujęte są w klasyfikacji drużynowej, lecz nie są nagrodzone, nawet w sytuacji, gdy zajmują jedno z pierwszych miejsc.                                                                                                                                                                                                8.11 W uzasadnionych przypadkach w Biegu Firmowym 2020 mogą wziąć osoby niezwiązane z firmą stosunkiem prawnym pracodawca – pracownik, ale osoby te nie są brane pod uwagę w klasyfikacjach indywidualnych.
8.12 Niezależnie od klasyfikacji drużynowej prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
8.13 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji

9. NAGRODY
9.1 Choć Bieg Firmowy 2019 ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:
(a) najszybsza drużyna damska – I, II, III miejsce
(b) najszybsza drużyna męska – I, II, III miejsce
(c) najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) – I, II, III miejsce
(d) indywidualna – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce
(e) indywidualna – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce
9.2 Nagrody są przyznawane w łącznej klasyfikacji dla dwóch tur. Dwie tury nie mają własnych, wewnętrznych klasyfikacji.
9.3 Administrator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.
9.4 Każdy Uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
9.5 Nagrody będą rozdane zgodnie z posiadaną przez organizatora w danym momencie wiedzą na temat wyników biegu. Jeśli ostatecznie wyniki będą różnić się od podanych zaraz po biegu, nie przysługuje reklamacja co do wydania nagród, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagroda trafi do osoby, która skróciła trasę biegu lub zamieniła się kolejnością w drużynie i tego nie zgłosiła.

9.6 Administrator zastrzega sobie sprawdzenie zwycięzców pod kątem zatrudnienia w firmie, która wystawiała drużynę.

9.7 W sytuacji, w której zwycięzca nie jest pracownikiem firmy i nie poinformuje o tym Administratora przed lub podczas dekoracji, Administrator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji uczestnika oraz nieujmowania go w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
10.1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu Firmowego 2020 we Wrocławiu. Potwierdzenie uczestnictwa w biegu równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
10.2 Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu z psami, na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, a także z wózkami.

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU FIRMOWYM 2020 W WARSZAWIE

1. CEL BIEGU FIRMOWEGO 2020

Celem organizacji Biegu Firmowego 2020 jest:
(a) promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;
(b) umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej w ramach firm oraz między firmami;
(c) integracja w środowisku zawodowym poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej;
(d) cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji Everest.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Firmowego 2020 jest Administrator.

3. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
3.1 Termin: 26 września 2020 roku, godzina 11:00 start
3.2 Miejsce: Teren przy Centrum Olimpijskim w Warszawie, Wybrzeże Gdyńskie
3.3 Bieg Firmowy 2020 jest sztafetą o łącznej długości ok. 25 km, w której każdy z 5 uczestników będzie miał do przebiegnięcia ok. 5 km – jedno okrążenie. Limit czasu dla całej drużyny na tym dystansie to 3 godziny.
3.4 Bieg Firmowy 2020 w Warszawie odbywa się w jednej turze i bierze w niej udział maksymalnie 3000 zawodników. Tura ma start o godzinie 11:00.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU FIRMOWYM
4.1 W zawodach biorą udział drużyny składające się z 5 pełnoletnich osób zgłoszonych w imieniu Firmy. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba drużyn.
4.2 Rejestracja zawodników jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Serwisu od dnia 04.02.2020 do dnia 18.09.2020 do godziny 23:59, pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych drużyn (600 drużyn, czyli 3000 zawodników).
4.3 O ilości aktualnie zarejestrowanych osób informować będzie zamieszczony w Serwisie licznik (na stronie głównej pod nazwą miasta). Licznik wskazuje liczbę zarejestrowanych Uczestników, a nie drużyn.
4.4 Przed odbiorem pakietu startowego każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające jego zdolność do udziału w biegu. Niezłożenie oświadczenia w tym czasie uniemożliwia udział w biegu, a Uczestnik, który takiego oświadczenia nie złożył nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatrudnienia Uczestnika w Firmie, która zgłosiła Uczestnika do Biegu Firmowego. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zatrudnienia od Firmy, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
5.1 Rejestracja dokonywana jest w imieniu Firmy przez upoważnionego Użytkownika w ramach Usług Rejestracyjnych.
5.2 W panelu Firmy Użytkownik dokonuje rejestracji drużyn. Nie jest konieczne podanie wszystkich Uczestników w danej drużynie bezpośrednio przy jej rejestracji. Dane zawodników można uzupełnić później, nie później jednak, niż do: data zostanie podana w Serwisie przed startem zapisów.
5.3 O kolejności zgłoszeń decydować będzie data i godzina rejestracji Drużyny w Serwisie.
5.4 Dane Uczestników wprowadzane są przez Użytkownika w imieniu Firmy w Serwisie. Po wprowadzeniu danych Uczestników generowane są e-maile na adresy wskazane dla poszczególnych Uczestników. Dla uczestnictwa w Biegu Firmowym 2020 niezbędne jest dokonanie potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni hiperłącze zawarte w treści maila informującego o zgłoszeniu Uczestnika i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest podać adresy mailowe dla każdego z Uczestników i oświadcza, że jest do tego upoważniony.
5.5 Użytkownik w ramach Usług rejestracyjnych może dodać lub zmienić dane Uczestników lub zarejestrować kolejne drużyny. Nie ma możliwości zmniejszenia ilości zarejestrowanych drużyn.
5.6 Uczestnicy zarejestrowani do dnia  26.08.2020 roku, dla których zaznaczony został w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki mają gwarancję otrzymania w pakiecie startowym koszulki technicznej w podanym rozmiarze. Po upływie powyższego terminu zmiana rozmiaru zamówionej koszulki nie będzie możliwa, a Uczestnicy, którzy będą po tej dacie rejestrowani mogą nie otrzymać koszulki lub otrzymać ją w innym rozmiarze. Administrator dołoży wszelkich starań, aby jak najwięcej zawodników zarejestrowanych po 30.04.2020 otrzymało odpowiednie koszulki.
5.7 W wyniku rejestracji drużyny jest automatycznie generowana faktura, która zostanie wysłana na adres mailowy Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Opłata za drużyny zapisane z danej Firmy w jednym dniu będzie zsumowana na jednej fakturze. Użytkownik otrzyma fakturę w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji.
5.8 Dokonując zgłoszenia drużyny, nawet bez wskazania danych Uczestników, Firma zobowiązuje się uiścić opłatę startową w wysokości określonej w punkcie 6 poniżej, nawet jeśli ostatecznie drużyna nie weźmie udziału w Biegu Firmowym 2020.

6. OPŁATY
6.1 Opłata startowa za Pakiet Standard wynosi 345 zł netto (424,35 zł brutto) oraz 495 zł netto (608,85 zł brutto) za Pakiet Premium. Po wyprzedaniu 100 pakietów, czyli 500 miejsc dla uczestników (liczbę tę wskazuje licznik dostępny w Serwisie) opłata zwiększa się do wysokości 395 zł netto (485,85 zł brutto) za Pakiet Standard oraz do wysokości 545 zł netto (670,35 zł brutto) za Pakiet Premium.
6.2 Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Administratora podany na fakturze. Termin płatności to 7 dni od dnia wystawienia faktury. Administrator będzie akceptował tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.
6.3 Użytkownik wyraża w imieniu Firmy zgodę na otrzymanie faktury jedynie drogą elektroniczną. Administrator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.
6.4 W wypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona na wskazany adres mailowy w ciągu 48 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Administratorem.
6.5 Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej Firmy. W ramach Firmy administrator może zamienić zawodników drużyn najpóźniej do 25.09.2020 do 12:00 po zalogowaniu na konto w Serwisie, z tym, że organizator nie gwarantuje przekazania zawodnikowi koszulki w nowym rozmiarze, jeśli zmiana będzie dokonana po 26.08.2020 roku.
6.6 W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: numer startowy, koszulka techniczna, agrafki do przypięcia numeru startowego. Po zakończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz napój.
6.7 Pakiety startowe przekazywane będą zawodnikom na dzień przed Biegiem tj. 25.09.2020 w Punkcie Odbioru Pakietów. Miejsce i godziny otwarcia POPu zostaną podane w Serwisie, a każdy Uczestnik otrzyma także informację o miejscu wydawania pakietów drogą mailową.
6.8 Istnieje możliwość odbioru pakietów startowych dla całej Firmy przez jedną osobę pod warunkiem, że ta osoba jest także Uczestnikiem lub Użytkownikiem rejestrującym drużyny w imieniu Firmy i przekaże oświadczenia potwierdzające brak przeciwwskazań co do udziału w biegu złożone przez wszystkich Uczestników, których pakiety chce odebrać.

7. PAKIETY PREMIUM
7.1 Ilość Pakietów Premium jest ograniczona. Limit Pakietów Premium to 300 drużyn/1500 koszulek.
7.2 Pakiety Premium będą dostępne do 30.03.2020, po tym terminie nie ma możliwości wykupienia Pakietu Premium.
7.3 Pakiety Premium zawierają koszulki techniczne dla zawodników z logo/oznaczeniem Firmy wskazanym przez Użytkownika.
7.4 Pełna rozmiarówka koszulek z Pakietu Premium musi zostać dostarczona do 5.04.2020.
7.5 Wizualizacja szablonu koszulki dostępna jest w Serwisie.
7.6 Administrator skontaktuje się mailowo Użytkownikiem działający w imieniu Firmy który zobowiązany jest dostarczyć logo firmy w formacie .pdf, .eps. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania akceptacji projektu koszulki w Pakiecie Premium w drodze mailowej. W sytuacji braku kontaktu ze strony administratora konta, organizator zastrzega sobie przygotowanie projektu korzystając z logotypu firmy umieszczonego w zakładce Uczestnicy w Serwisie lub w ostateczności dostarczenie firmie koszulek standard w pakietach startowych.

8. ZASADY UCZESTNICTWA

8.1 Uczestnicy zobowiązani są uczestniczyć w Biegu Firmowym 2020 w koszulkach zapewnianych przez Administratora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę innych niż koszulka. Elementy te nie mogą zakrywać numeru startowego oraz logotypów sponsorów Biegu Firmowego 2020. Elementy te zapewniane są przez Firmy we własnym zakresie i na własny koszt. Naruszenie powyższych postanowień grozi niedopuszczeniem do startu i dyskwalifikacją drużyny, o czym decyzję podejmuje przedstawiciel Administratora.
8.2 Podczas Biegu Firmowego 2020 wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Administratora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, lub jego modyfikacja jest zabroniona, a naruszenie może skutkować dyskwalifikacją
8.3 Z numeru startowego mogą korzystać tylko Uczestnicy. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny.
8.4 Administrator zapewni dostępność Biura Zawodów w trakcie Biegu Firmowego 2020 oraz damską i męską przebieralnię, depozyt, zaplecze sanitarne, a także zgodne z wymogami imprezy o charakterze masowym zabezpieczenie medyczne, przeciwpożarowe i ochronę osób i mienia.
8.5 W przypadku zmiany daty lub miejsca Biegu Firmowego 2020, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Administratora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia, lub działania innych warunków atmosferycznych Uczestnik ani Firma nie może żądać od Administratora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów.
8.6 Każdy z Uczestników musi stawić się na starcie zgodnie ze zmianą do jakiej został zapisany.
8.7 W dniu zawodów przed każdym startem zostanie przeprowadzona odprawa Uczestników, na której zostaną przekazane im pałeczki sztafetowe z chipami. Udział w odprawie jest obowiązkowy, a warunkiem klasyfikacji Uczestników jest udział w biegu z pałeczką sztafetową wydaną przez Administratora.
8.8 Zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu Uczestnikowi) dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się przed bramą startu-mety. Po przekazaniu pałeczki Uczestnik winien niezwłocznie przebiec przez metę i zejść z trasy biegu.
8.9 W strefie zmian może przebywać tylko jeden Uczestnik z danej drużyny. Strefa zmian będzie podzielona zgodnie z numerami startowymi Uczestników.
8.10 W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie biegu przez wszystkich Uczestników, mieszcząc się w limicie czasu. Tylko te drużyny, które składają się z min. 4 różnych Uczestników mogą zostać nagrodzone w klasyfikacjach drużynowych. Te drużyny, które nie mają min. 4 różnych Uczestników ujęte są w klasyfikacji drużynowej, lecz nie są nagrodzone, nawet w sytuacji, gdy zajmują jedno z pierwszych miejsc.
8.11 W uzasadnionych przypadkach w Biegu Firmowym 2020 mogą wziąć osoby niezwiązane z firmą stosunkiem prawnym pracodawca – pracownik, ale osoby te nie są brane pod uwagę w klasyfikacjach indywidualnych.
8.12 Niezależnie od klasyfikacji drużynowej prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
8.13 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji

9. NAGRODY
9.1 Choć Bieg Firmowy 2020 ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:
(a) najszybsza drużyna damska – I, II, III miejsce
(b) najszybsza drużyna męska – I, II, III miejsce
(c) najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) – I, II, III miejsce
(d) indywidualna – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce
(e) indywidualna – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce
9.2 Administrator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.
9.3 Każdy Uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
9.4 Nagrody będą rozdane zgodnie z posiadaną przez organizatora w danym momencie wiedzą na temat wyników biegu. Jeśli ostatecznie wyniki będą różnić się od podanych zaraz po biegu, nie przysługuje reklamacja co do wydania nagród, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagroda trafi do osoby, która skróciła trasę biegu lub zamieniła się kolejnością w drużynie i tego nie zgłosiła.

9.6 Administrator zastrzega sobie sprawdzenie zwycięzców pod kątem zatrudnienia w firmie, która wystawiała drużynę.

9.7 W sytuacji, w której zwycięzca nie jest pracownikiem firmy i nie poinformuje o tym Administratora przed lub podczas dekoracji, Administrator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji uczestnika oraz nieujmowania go w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
10.1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu Firmowego 2020 w Warszawie. Potwierdzenie uczestnictwa w biegu równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
10.2 Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu z psami, na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, a także z wózkami.