Regulamin

Regulamin Biegu Firmowego 2021

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje
1.2. Opis wydarzenia
1.3. Cel Biegu Firmowego 2021
1.4. Organizator

II. UCZESTNICTWO

2.1. Warunki uczestnictwa
2.2. Zasady uczestnictwa
2.3. Aplikacja
2.4. Nagrody
2.5. Dyskwalifikacja

III. CYKL EVENTÓW TOWARZYSZĄCYCH

3.1. Zasady ogólne
3.2. Warunki uczestnictwa

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zastrzeżenia
4.2. Postanowienia końcowe


I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

 1. Bieg Firmowy – oznacza wydarzenie polegające na pokonaniu łącznie dystansu 25 kilometrów przez Uczestników w ramach danej Drużyny, realizowane w dniu 22.05.2021 r., na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/; 
 4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin Biegu Firmowego 2021” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
 5. Regulamin Serwisu – oznacza „Regulamin korzystania z serwisu internetowego biegfirmowy.pl” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
 6. Serwis – oznacza Serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem https://biegfirmowy.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu;
 7. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym;
 8. Organizator – oznacza Fundację Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.
 9. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Biegu Firmowego przez Firmę, która potwierdziła udział w Biegu Firmowym i zaakceptowała Regulamin Biegu;
 10. Drużyna – oznacza drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 5 Uczestników;
 11. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną “Activy” wykorzystaną do realizacji Biegu Firmowego oraz pomiaru czasu Uczestników;
 12. Konkurs – oznacza dedykowana przestrzeń w Aplikacji, w której rywalizują Drużyny firmowe.
 13. Event online – oznacza wydarzenie realizowane w ramach cyklu eventów towarzyszących dla wydarzenia Bieg Firmowy.
 14. Pakiet startowy – oznacza zakupiony pakiet umożliwiający udział w Biegu Firmowym. Możliwe do zakupu są trzy rodzaje Pakietu Startowego (BASIC, STANDARD oraz PREMIUM). 

1.2. OPIS WYDARZENIA

 1. Bieg Firmowy obejmuje bieg odbywany indywidualnie przez każdego Uczestnika, w ramach Drużyny, w dowolnym miejscu przez niego wybranym,  w dniu 22.05.2021 r. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie .
 2. Uczestnicy biorą udział w Biegu Firmowym indywidualnie, w miejscu przez siebie wybranym, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Bieg Firmowy nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).

1.3. CEL BIEGU FIRMOWEGO

 1. Celem organizacji Biegu Firmowego jest:
  – promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia,
  – umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w porównaniu z innymi Uczestnikami,
  – cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji Everest.

1.4. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu Firmowego jest Fundacja Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29. 

 

II. UCZESTNICTWO

2.1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Biegu Firmowym biorą udział Drużyny składające się z 5 Uczestników zgłoszonych w imieniu Firmy, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba Drużyn.
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Biegu Firmowym jest:
  – rejestracja Uczestnika w ramach Drużyny zgłoszonej przez Firmę w Serwisie;
  – pobranie Aplikacji zgodnie z instrukcją zawartą w Serwisie oraz w wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym;
  – uzupełnienie danych osobowych Uczestnika w ramach Aplikacji;
  – akceptacja treści Regulaminu Biegu w ramach Aplikacji i złożenie określonych w ramach Aplikacji oświadczeń.
 3. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik będzie mieć możliwości edytowania swoich danych rejestracyjnych wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z Organizatorem na zasadach określonych w Serwisie.
 4. Dane kontaktowe podane podczas rejestracji w Aplikacji będą wykorzystywane do powiadamiania Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących Biegu Firmowego. Wprowadzając dane Uczestnik oświadcza, że są prawdziwe i aktualne.
 5. Organizator oraz zespół techniczny Aplikacji mobilnej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do Aplikacji nazwy zgłaszanej Drużyny w określonym dla wszystkich Drużyn systemie nazewnictwa: “skrócona nazwa firmy_nazwa Drużyny”. 
 6. Prawo do udziału w Biegu Firmowym przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone, z wyłączeniem zmian dokonanych przez osobę działającą w imieniu Firmy w ramach Serwisu.
 7. Akceptując Regulamin Biegu i uruchamiając Aplikację w celu udziału w Biegu Firmowym Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Biegu Firmowym i startuje na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Organizator nie jest uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia ani nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Uczestnik oświadcza ponadto, że nie znajduje się w sytuacji, w której jego udział w Biegu Firmowym stwarza ryzyko dla Uczestnika lub innych osób lub stanowił naruszenie przepisów prawa, w tym związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organizator rekomenduje odbycie wizyty lekarskiej przed Biegiem Firmowym w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w Biegu Firmowym.
 8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na utrwalanie i publikowanie jego wizerunku, obejmuje ona jego publikację w materiałach oraz na kanałach informacyjnych i promocyjnych, w tym również w filmie promocyjnym oraz w Serwisie, w związku z udziałem w Biegu Firmowym.

2.2. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W celu udziału w Biegu Firmowym każdy Uczestnik musi posiadać w pełni naładowany smartfon wyposażony w uruchomioną funkcjonalność ustalania jego lokalizacji (np. z wykorzystaniem systemu GPS) z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym.
 2. Uczestnik sam wybiera miejsce startu i mety, a także przebieg trasy, z tym zastrzeżeniem, że jej długość wynosi 5 km. Organizator nie zapewnia trasy Biegu Firmowego. Uczestnik może poruszać się wyłącznie o własnych siłach i na własnych nogach, bez użycia jakichkolwiek urządzeń.
 3. Przebyta trasa obliczana jest na podstawie danych lokalizacyjnych urządzenia Uczestnika w ramach Aplikacji.
 4. Organizator dopuszcza możliwość pokonania dystansu spacerem.
 5. Każdy Uczestnik w ramach danej Drużyny startuje w czasie przez siebie wybranym, bez konieczności zachowania kolejności określonej w formularzu rejestracyjnym w ramach Serwisu, przy czym każdy Uczestnik w ramach danej Drużyny zobowiązany jest rozpocząć bieg lub spacer nie wcześniej, niż o godzinie 00:01 i ukończyć bieg lub spacer nie później, niż o godzinie 23:59 w dniu 22.05.2021 r. 
 6. Pomiar czasu i pokonanego dystansu uruchamiany jest przez każdego Użytkownika indywidualnie z wykorzystaniem Aplikacji. 
 7. Czasy osiągnięte przez poszczególnych Uczestników zgodnie z niniejszym punktem stanowią ich rezultaty indywidualne. Czas Drużyny obliczany jest jako suma czasów wszystkich pięciu Uczestników w ramach danej Drużyny.
 8. W przypadku zmiany daty Biegu Firmowego, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia, lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Biegu w innym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 9. Warunkiem uwzględnienia Drużyny w klasyfikacji drużynowej jest ukończenie biegu przez wszystkich Uczestników, tj. pokonanie przez każdego z nich dystansu co najmniej 5 km na warunkach określonych w Regulaminie. 
 10. Tylko te Drużyny, które składają się z min. 4 różnych Uczestników mogą zostać zakwalifikowane do klasyfikacji drużynowej. Zostaną one zakwalifikowane wyłącznie w przypadku, w którym jeden z Uczestników dwukrotnie pokona dystans 5 km.
 11. Niezależnie od klasyfikacji drużynowej prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.
 13. Organizator wykupuje ubezpieczenie NNW uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia tych zawodników, których dane takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia są prawidłowe i wypełnione.

2.3. APLIKACJA

 1. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik w trakcie Biegu Firmowego 2021 posiadał w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym. Każdy Uczestnik będzie miał dostęp do informacji dotyczących pobrania i uruchomienia powyższej Aplikacji.
 2. Każdy Uczestnik, chcący korzystać z zewnętrznego narzędzia mierzącego (np. Garmin, Polar, Strava) powinien samodzielnie zsynchronizować swój smartfon z zainstalowaną Aplikacją z narzędziem zewnętrznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak synchronizacji Aplikacji z urządzeniem zewnętrznym lub innymi elementami smartfonu. Każdy Uczestnik musi zsynchronizować smartfon z urządzeniem zewnętrznym przed rozpoczęciem biegu w ramach Biegu Firmowego.  
 3. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik przed startem Biegu Firmowego 2021 miał prawidłowo skonfigurowany smartfon. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do skonfigurowania swojego smartfona z Aplikacją przed startem Biegu. Szczegóły jak prawidłowo skonfigurować smartfon znajdują się na www.biegfirmowy.pl/.
 4. Każdy Uczestnik przed startem Biegu Firmowego 2021 we własnym zakresie musi sprawdzić tryb, w którym ustawiona jest Aplikacja i zmienić go na tryb “Biegacza” odpowiedni do Konkursu.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dystansu konkursowego w trybie innym niż “Biegacz”. 
 5. Każdy Uczestnik we własnym zakresie wciska przycisk “Start”, przy rozpoczęciu Biegu, monitoruje dystans pokonywanych kilometrów i odpowiednio po wykonaniu 5 km (zalecane jest wykonać min. 5,1 km) wciska przycisk “Pauza”, a następnie “Zakończ” w celu zakończenia Biegu i zapisania swojej aktywności.
 6. Każdy Uczestnik musi przez cały czas wykonywania dystansu Konkursu Biegu Firmowego 2021 mieć włączony dostęp do lokalizacji (np. systemu GPS) oraz włączony dostęp do Internetu. 
 7. Uczestnik w trakcie Biegu Firmowego 2021 może użyć przycisku “Pauza”, aby przerwać Bieg i odnowić go po chwili, aby kontynuować Bieg. Uczestnik zobowiązuje się użyć przycisku “Pauza” w sytuacji tego wymagającej oraz nie więcej niż 5 razy.
 8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest pokonać dystans konkursowy na zewnętrznych trasach biegowych (trasy typu np. parki, lasy, ścieżki biegowe itp.). Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wyniku Uczestnika, który wykonał dystans konkursowy na urządzeniach mechanicznych (typu bieżnia domowa).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zaliczonego czasu bądź przerwania dystansu i trasy Biegu, które będą spowodowane błędami technicznymi smartfonu Uczestnika. 
 10. Każdy Uczestnik podczas konkursu Biegu Firmowego 2021 ma dostęp do widoku swojej Drużyny, rankingu indywidualnego i grupowego, zakładki nagród i sponsorów, instrukcji podstawowej oraz podstawowych funkcjonalności Aplikacji. W razie problemów każdy Uczestnik w godzinach 6:00 – 22:00 w dniu Biegu może skorzystać z koła ratunkowego, umieszczonego w lewym górnym rogu Aplikacji i zgłosić problem.
 11. Po zakończonym Biegu każdy Uczestnik ma obowiązek pozostawić konto w Aplikacji mobilnej przez min. 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Biegu Firmowego 2021. Usunięcie konta szybciej może skutkować brakiem wyniku w klasyfikacjach. 
 12. Organizator opublikuje wyniki w ciągu 5 dni roboczych po zakończonym Konkursie Biegu Firmowego 2021 w Aplikacji oraz na stronie: https://biegfirmowy.pl/wyniki/. 
 13. Problemy oraz reklamacje związane z obsługą Aplikacji, wyników oraz innych sytuacji losowych (nawiązujących do obszaru Aplikacji) zgłaszane po dniu 25.05.2021 r. po godz.16:59 nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania reklamacji. 

2.4. NAGRODY

 1. Choć Bieg Firmowy ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:
  – najszybsza drużyna damska – I, II, III miejsce,
  – najszybsza drużyna męska – I, II, III miejsce,
  – najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) – I, II, III miejsce,
  – indywidualna – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce,
  – indywidualna – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce.
 2. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.
 3. Rezultaty będące podstawą przyznania Nagród będą ustalane wyłącznie w oparciu o dane zapisane i dostępne za pośrednictwem Aplikacji. Żaden inny pomiar nie może stanowić podstawy jakichkolwiek reklamacji lub zarzutów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe działanie Aplikacji uzależnione jest od wielu czynników, w tym sposobu działania urządzenia Uczestnika, kompatybilności Aplikacji z tym urządzeniem, przebiegu wybranej przez Uczestnika trasy, a Organizator nie ma wpływu na te czynniki i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Nagrody będą rozdane zgodnie z posiadaną przez Organizatora w danym momencie wiedzą na temat wyników biegu. Jeśli ostatecznie wyniki będą różnić się od podanych zaraz po biegu, nie przysługuje reklamacja co do wydania nagród, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagroda trafi do osoby, która skróciła trasę biegu lub w inny sposób naruszyła warunki udziału w Biegu Firmowym.

2.5. DYSKWALIFIKACJA

 1. W dowolnym momencie podczas Biegu Firmowego Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega Regulaminu lub narusza przepisy prawa lub zakłóca przebieg Biegu Firmowego, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Biegu Firmowym, a także z powodów medycznych. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana innemu Uczestnikowi. Uczestnicy zdyskwalifikowani nie zostaną uwzględnieni w oficjalnych wynikach.

 

III. CYKL EVENTÓW TOWARZYSZĄCYCH

3.1. ZASADY OGÓLNE

 1. Eventy Online będą odbywały się od 22.03.2021 r. do 22.05.2021 r. a ich przebieg będzie transmitowany  za pomocą sieci Internet. 
 2. Uczestnictwo w Eventach Online jest dobrowolne, lecz wymaga zakupu przez Firmę pakietu startowego BASE, STANDARD lub PREMIUM oraz prawidłowego zgłoszenia Uczestnika przed rozpoczęciem danego Eventu Online.
 3. Eventy Online skierowane są do Uczestników . 
 4. Informacje o Eventach Online będą znajdowały się w Serwisie. 
 5. Każdy Uczestnik Biegu Firmowego otrzyma drogą mailową hasło dostępu do dedykowanej zakładki w Serwisie, na której będzie znajdowała się lista Eventów Online wraz z formularzami zapisów.
 6. Wspomniana zakładka oraz harmonogram Eventów Online będą widoczne w Serwisie najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego Eventu Online.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Eventów Online:
  – urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies.
 8. Eventy Online prowadzone są w języku polskim. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia Eventów Online również w języku innym niż polski.
 9. Uczestnictwo w Eventach Online nie wymaga wniesienia dodatkowych opłat, poza opłatą startową za udział w Biegu Firmowym.
 10. Organizator informuje Uczestników, że po odbyciu danego Eventu Online nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w tym zakresie, na co Uczestnik ten wyraża zgodę.

3.2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji przez Uczestnika na wybrane Eventy Online za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych w Serwisie. 
 2. Eventy Online są dostępne dla wszystkich Uczestników Biegu Firmowego. 
 3. W celu dokonania rejestracji na wybrany Event Online Uczestnik powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane obowiązkowe:
  – imię i nazwisko;
  – adres e-mail;
  – nazwa Firmy, którą reprezentuje podczas Biegu Firmowego.
 4. Organizator ma prawo do weryfikacji listy zapisanych Uczestników na podstawie listy zapisów na Bieg Firmowy. 
 5. Uczestnik zarejestrowany na wybrany Event Online otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację oraz link do transmisji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. ZASTRZEŻENIA

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w ramach Biegu Firmowego nie zapewnia wydzielonej trasy lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na potrzeby jego realizacji, w tym punktów żywieniowych, opieki medycznej, jedzenia i picia, oznaczenia startu i mety, itp. Zobowiązania Organizatora ograniczone są do przekazania pakietów startowych w ramach wybranego wariantu zgłoszenia oraz zapewnienia udostępnienia Aplikacji.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie będzie dokonywał jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji osiągniętych rezultatów, zapisanych z wykorzystaniem Aplikacji, będącej na potrzeby Biegu Firmowego jedynym źródłem informacji w tym zakresie. Uczestnik akceptuje ponadto, że każde trasy pokonywane przez poszczególnych Uczestników mogą różnić się od siebie w zakresie trudności ich pokonania i możliwego do osiągnięcia czasu, a na osiągane wyniki może mieć również wpływ czas startu i zakończenia biegu czy warunki atmosferyczne w poszczególnych lokalizacjach. 
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady w działaniu Aplikacji, niezależnie od ich przyczyn.

4.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu Firmowego. Potwierdzenie uczestnictwa w biegu równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Biegu w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników z wykorzystaniem Aplikacji oraz zamieszczając zmienioną treść w Serwisie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w powyższy sposób. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik nie będzie uprawniony do udziału w Biegu Firmowym.

Regulamin techniczny konkursu sportowego w aplikacji Activy "Bieg Firmowy 2021"

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Bieg Firmowy 2021!” („Konkurs”) przeprowadzany jest w aplikacji mobilnej Activy (“Aplikacja”) oraz na stronie internetowej www.biegfirmowy.pl. Konkurs ma charakter sportowy, a celem Konkursu jest promocja zdrowego stylu życia poprzez motywowanie uczestników do regularnej aktywności ruchowej oraz promocję zaangażowania społecznego. Treść poniższego regulaminu technicznego dotyczy głównie kwestii zapisu aktywności biegowych w mobilnej aplikacji konkursowej Activy („Aplikacja”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29 („Organizator”).

3. Partnerem Technicznym Konkursu jest spółka pod firmą Activy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000645721, numer NIP: 7010630605, REGON: 365813973, kapitał zakładowy: 10 550 zł („Partner”).

4. Konkurs trwa od godziny 00:01 dnia 22.05.2021 do godziny 23:59 dnia 22.05.2021 r. 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator i Partner powołają Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora i Partnera.

§ 2. UCZESTNICY

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 16 rok życia.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy Organizatora i Partnera (przez pracowników rozumie się również osoby współpracujące z Organizatorem i Partnerem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej);
b. najbliżsi członkowie rodzin osób wymienionych w lit. a powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów oraz osoby pozostające z osobami wymienionymi w lit. a we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Organizator i Partner mają prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator i Partner będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, ilość przebytych przez Uczestnika aktywności oraz ich charakterystyka: czas, kilometraż, dzień wykonania aktywności; pseudonim, avatar (wizerunek) o ile został zamieszczony na koncie użytkownika Aplikacji). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu wydania nagród Uczestnikom, którzy zwyciężyli w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz realizacji obowiązków podatkowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Nie dotyczy to danych podanych Paartnerowi do przetwarzania podczas rejestracji w Aplikacji zgodnie z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności Aplikacji lub także w celach marketingowych za odpowiednia dobrowolną zgodą w Aplikacji, włączonych na jej podstawie do bazy Partnera. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników w Aplikacji jest Partner, tj. Activy Sp. z .o.o.

5. Partner przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

6. Partner realizuje względem Uczestników Konkursu obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO.

7. Partner zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.

8. Uczestnik rejestrując się w Aplikacji powinien pamiętać, że jego dane będą przetwarzane przez właściciela Aplikacji (Partner) zgodnie z przedstawionymi Uczestnikowi w momencie zakładania konta politykami prywatności i regulaminami świadczenia usług. Uczestnik zobowiązany jest się z nimi zapoznać, a w przypadku braku akceptacji ich postanowień, nie powinien rejestrować się w Aplikacji i brać udziału w Konkursie.

9. Rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić poprzez funkcjonalności Aplikacji „opuść wyzwanie” lub „usuń konto”. Funkcja „opuść wyzwanie” implikuje wyłącznie rezygnację z udziału w Konkursie. Partner zaprzestanie przetwarzania tych danych na potrzeby udziału Uczestnika w Konkursie. Funkcja „usuń konto” usuwa natomiast wszystkie dane Uczestnika z Aplikacji.

§ 3. DOŁĄCZENIE DO KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a. Pobrać lub mieć pobraną na telefon Aplikację mobilną Activy dostępną na platformach:
i. Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activy)
ii. App Store (https://itunes.apple.com/us/app/activy/id1273195093?ls=1);
b. Dokonać rejestracji lub być zarejestrowanym w Aplikacji, poprzez udostępnienie swojego adresu email, imienia, nazwiska oraz deklaratywnego pseudonimu w grze. Możliwa jest także rejestracja z wykorzystaniem profilu istniejącego na portalu Facebook. Rejestracja w Aplikacji oznacza akceptację regulaminu Aplikacji i polityki prywatności Aplikacji;
c. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść;
d. Dołączyć do Konkursu dokonując jego wyboru z ekranu wyboru konkursów w Aplikacji i podając hasło dostępu swojej drużyny przesłane drogą mailową przez Organizatora. Dołączenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu;
e. Postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez Partnera i Organizatora zawartymi w Regulaminie, w Aplikacji oraz na stronie internetowej Konkursu;

2. Jeden Uczestnik może mieć tylko jeden profil w Aplikacji, w ramach którego będzie uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dołączając do Konkursu Uczestnik podaje kod dostępu, który otrzymał od Organizatora, taki sam dla każdego z członków jego 5-osobowej drużyny. Podanie odpowiedniego kodu powoduje automatyczne dołączenie w Aplikacji do Drużyny, do którego został zgłoszony Uczestnik na etapie rejestracji Drużyny.

4. Kod Uczestnika nie powinien być udostępniany innym osobom. Jeśli zostanie wykorzystany przez osobę trzecią, nie zarejestrowaną wcześniej do Drużyny, spowoduje to zablokowanie jednego z pięciu dostępnych miejsc w Drużynie i brak możliwości dołączenia do Drużyny przez Uczestnika lub innego członka Drużyny. W takim wypadku Uczestnik zostanie dołączony do Konkursu jedynie w formie indywidualnej.

5. Uczestnik nie może opuścić Konkursu w czasie jego trwania i na 7 dni od jego zakończenia, gdyż nie zostanie on wtedy zakwalifikowany do wyników indywidualnych Konkursu. Również jego Drużyna nie zostanie uwzględniony w rankingu Drużyn Konkursu.

6. Uczestnik nie może wykonać aktywności za innego Uczestnika biegu. W uzasadnionych przypadkach jest to możliwe po skontaktowaniu się z Partnerem i Organizatorem. Partner nie odpowiada za brak aktywności zakwalifikowanej do Konkursu z powodu odłączania się od Drużyny i dołączania do innej Drużyny w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu.

§ 4. ZASADY KONKURSOWE

1. Aktywność jest zaliczona do Konkursu tylko jeśli została wykonana po dołączeniu Uczestnika do Konkursu i została wykonana oraz zapisana przed końcem trwania Konkursu, czyli przed godziną 23:59 w dniu 22.05.2021. Wobec aktywności synchronizowanych do Aplikacji obowiązują warunki określone w §4 ust 13.

2. Aktywność Konkursowa musi zostać zapisana z oznaczeniem jako „Bieg” w Aplikacji Activy lub aplikacjach połączonych.

3. W okresie trwania Konkursu, Uczestnik rejestruje aktywności używając do tego celu Aplikacji, zgodnie z poniżej wskazanymi zasadami. Kilometry są rejestrowane w Aplikacji przez Uczestników Konkursu z dokładnością do 0,1 km. Aby aktywność została zaliczona do Konkursu, musi mieć minimum 5,0 km, choć zalecane jest wykonanie biegu o dystansie większym, na przykład 5,1 km.

4. Algorytmy Aplikacji same określają najlepszy czas Uczestnika na dystansie 5,0 km („Dystans Konkursowy”), z całego odcinka aktywności, niezależnie od jej dystansu. Zalecane jest by wykonać zawsze aktywność dłuższą niż dystans Konkursu, czyli na przykład 5,1 km.

5. Najlepszy czas Uczestnika może zostać poprawiony w czasie trwania Konkursu poprzez wykonanie kolejnej aktywności zaliczanej do Konkursu.

6. Uczestnicy na podstawie uzyskanych czasów biegu na 5,0 km w aktywnościach zaliczonych do Konkursu, otrzymują pozycje w rankingu indywidualnym Konkursu oraz w rankingach indywidualnych pomocniczych, czyli kategoriach „Kobiety” i „Mężczyźni”. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska ten sam czas, tacy Uczestnicy uzyskują to samo miejsce ex aequo.

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik przypisany jest do swojej 5-osobowego Drużyny na podstawie użytego kodu dostępu. Wynik Drużyny to suma czasów na Dystansie Konkursowym Uczestników, pod warunkiem, że każdy z Uczestników wykonał aktywność, która została zaliczona do Konkursu (posiada czas na Dystansie Konkursowym). Drużyny na podstawie swoich wyników otrzymują pozycje w rankingu zespołowym, a Drużyny o tym samym czasie łącznym uzyskują to samo miejsce ex aequo.

8. Jeśli Uczestnik opuści Drużynę lub Konkurs przed jego końcem, to jego czas przestaje tworzyć wynik Drużyny, co oznacza, że Drużyna nie posiada wyniku i nie jest uwzględniany w rankingu. Dodatkowo Uczestnik nie powinien opuszczać Drużyny i Konkursu przez 7 dni od zakończenia Konkursu, gdyż może, ale nie musi, spowodować to podobny skutek.

9. Aktywności, które kwalifikowane są w Konkursie, rejestrowane są w Aplikacji jednym z 4 sposobów:
a. przez zapis w aplikacji Activy z użyciem danych lokalizacyjnych z telefonu, z GPS;
b. z aplikacji sportowej Strava po procesie połączenia kont z aplikacji Strava z Aplikacją Activy;
c. z aplikacji Garmin Connect po procesie połączenia kont z aplikacji Garmin Connect z Aplikacją Activy;
d. z aplikacji Polar Flow po procesie połączenia kont z aplikacji Polar Flow z Aplikacją Activy.

10. Aktywności z użyciem inteligentnych bieżni mogą zostać zaliczone przez Aplikację, ale Partner ma prawo wykluczyć je z Konkursu.

11. Partner ma prawo żądać od Uczestnika zapisującego aktywności poprzez połączenia z innymi Aplikacjami (§4 ust 8 punkty b-d) przesłania zrzutów ekranu z połączonych aplikacji lub plików z danymi treningów (np. w formacie .gpx lub .fit). Partner ma prawo zakwestionować poprawność wykonania aktywności przez Uczestnika i usunąć aktywność z Konkursu.

12. Połączenie kont (integracja / synchronizacja) aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow i Activy możliwe jest do wykonania w Ustawieniach Aplikacji. Należy pamiętać, że:
a. do Activy ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow zapiszą się jedynie aktywności wykonane od momentu połączenia kont aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow z Activy. Wcześniejsze aktywności nie mogą zostać uznane w Konkursie.
b. aktywności przekazywane są jedynie z aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow do aplikacji Activy, nie jest możliwe działanie odwrotne.
c. ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow synchronizowane są jedynie te aktywności, które są oznaczone w Stravie, Garmin Connect, Polar Flow jako bieg, chód, spacer, wędrówka itp. oraz użyto w nich zapisu z wykorzystaniem GPS lub zostały wykonane z użyciem inteligentnych urządzeń (trenażer, bieżnia, zegarek sportowy), a także nie zostały edytowane ręcznie lub wgrane manualnie.
d. Activy nie daje gwarancji synchronizacji 100% wszystkich aktywności ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow, co może wynikać z okresowych przerw w działaniu integracji ze strony aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow. W szczególnych przypadkach możliwe jest dodanie aktywności ręcznie przez Centrum Pomocy Użytkownika po udokumentowaniu aktywności i przesłaniu na adres contact@activy.pl
e. Po połączeniu kont, aktywności ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow synchronizowane są z Activy automatycznie i nie wymagają działań po stronie użytkownika. Czas synchronizacji trwa zwykle kilkanaście sekund, ale może wydłużyć się do 24 godzin i jest zależny od działania aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow.

13. Aby aktywność została zaliczona w Konkursie musi zostać zakończona w czasie jej trwania, czyli przed godziną 23:59. Aktywności wgrywane z urządzeń GPS do aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow połączonej z Activy muszą zostać poprawnie zsynchronizowane z aplikacją Activy przed końcem Konkursu, czyli przed godziną 23:59. Partner nie ma wpływu na czas synchronizacji pomiędzy aplikacjami połączonymi, a aplikacją Activy. Partner zaleca, by nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ synchronizacja może potrwać dłużej z przyczyn od niego niezależnych.

14. Jeśli Uczestnik zapisze dwie aktywności jednocześnie różnymi  metodami opisanymi w ust. 9, Aplikacja sama wybierze aktywność, która zostanie zaliczona do Konkursu. Nie jest zalecane duplikowanie zapisów. Nie ma też możliwości zmiany zaliczanej aktywności.

15. Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ze względu na niedokładne zapisanie charakterystyki aktywności w żadnym ze sposobów wspomnianych w niniejszym paragrafie. Prawie zawsze taka sytuacja nie jest zależna od działania Aplikacji, ale wynika z działania modułu GPS, sygnały GPS, ustawień systemu operacyjnego telefonu lub odpowiedniego korzystania z zapisu z GPS przez użytkownika. Uczestnik otrzymuje informacje o możliwym koniecznym dostosowaniu ustawień telefonu (https://help.activy.pl/pl/support/soluti ns/articles/42000079298-przygotuj sw%C3%B3j-telefonprzed-konkursem-kr%C3%B3tki-poradnik-techniczny). W przypadku uzasadnionego i udokumentowanego (np. zrzuty ekranu) problemu technicznego Aplikacji, zgłoszonego Partnerowi, możliwe jest zakwalifikowanie niezarejestrowanej lub błędnie zarejestrowanej aktywności, pod warunkiem przedstawienia jednoznacznie udokumentowanej aktywności z innych źródeł. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Pomocy Użytkownika na adres contact@activy.pl. Wyklucza się kwalifikowanie aktywności, które Uczestnik zapomniał zarejestrować poprzez Aplikację. Więcej wskazówek na temat poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć w artykule na https://help.activy.pl/ 16. Aby umożliwić Aplikacji poprawne rejestrowanie aktywności, odpowiedzialnością Uczestnika jest zapewnienie wszystkich ustawień telefonu umożliwiających poprawne działanie Aplikacji, w szczególności:
a. Zezwolenie na dostęp do usług lokalizacji w telefonie,
b. Włączenie modułów GPS i sprawdzenie poprawności ich działania,
c. Włączenie dostępu do Internetu (konieczne do kwalifikowania aktywności i wyświetlenia jego charakterystyki w rejestrze aktywności),
d. Włączenie innych pozwoleń (m.in. wykorzystanie baterii i działania po wygaszeniu ekranu) specyficznych dla różnych modeli telefonów (szczególnie Huawei, Xiaomi, Samsung, OnePlus),
e. Wyłączenie trybu oszczędzania baterii, który zaburza lub wyłącza przekazywanie próbek GPS do Aplikacji,
f. Innych ustawień telefonu lub sposobu korzystania z niego specyficznych dla modelu telefonu,
g. Więcej wskazówek na temat poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć w artykule na https://help.activy.pl/

17. Szczegółowe zasady obowiązujące w związku z zapisywaniem aktywności, ich kwalifikowalności, technicznego połączenia aplikacji oraz ograniczenia w przesyłaniu aktywności z aplikacji połączonych opisane są w Aplikacji w zakładce „Zasady” i „Ustawienia”.

18. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu za złamanie zasad Konkursu, a w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Partnera zapisywania aktywności w Aplikacji zakwalifikowanych przez algorytmy Aplikacji jako aktywności inne biegowe (np. samochodem, autobusem, rowerem itp.). Algorytm stwierdza takie naruszenia na podstawie analizy ich charakterystyki (np. cząstkowe przyspieszenia, prędkości chwilowe, ich rozkłady) oraz analizy śladu aktywności na mapie. Partner jest uprawniony do dokonywania osobiście losowego przeglądu zapisanych w Aplikacji aktywności, również osobiście wybranych, w celu stwierdzenia poprawności zapisu aktywności na podstawie danych GPS, czasowych, analizy śladu na mapie oraz danych sensorów zapisywanych przez Aplikację lub też naruszenia innych zasad wskazanych w Regulaminie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu zostanie on poinformowany drogą elektroniczną, a jego trasy zostaną usunięte z Konkursu. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji o ewentualnym wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, zgodnie z postanowieniami § 6 poniżej.

19. Uczestnik podczas aktywności w Konkursie może użyć przycisku “Pauza” w Aplikacji Activy, Strava lub urządzeniach połączonych, aby przerwać bieg i odnowić go po chwili, aby kontynuować bieg. Uczestnik zobowiązuje się użyć przycisku “Pauza” w sytuacji tego wymagającej oraz nie więcej niż 5 razy.

§ 5. NAGRODY

1. Nagrody indywidualne i zespołowe w Konkursie zostały określone w podstawowym Regulaminie Biegu Firmowego, dostępnym na stronie https://biegfirmowy.pl/regulamin2021/

2. W przypadku wyniku ex aequo o przyznaniu nagrody zadecyduje to, który Uczestnik jako pierwszy pokonał określony dystans.

3. Osoby, które nie określą płci w Aplikacji nie zostaną uwzględnione w przyznawaniu nagród, podobnie jak ich Drużyny. Dodatkowo możliwa jest weryfikacja płci zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Uczestnika.

4. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.

5. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

6. Dystrybucja nagród oraz ich przyznanie leży w gestii Organizatora Konkursu.

7. Rynkowa wartość nagrody, jaką Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu jednorazowo nie przekroczy równowartości 2 000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych). Nagrody w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – REKLAMACJE

1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Partner w wiadomości e-mail na adres contact@activy.pl lub poprzez moduł pomocy w Aplikacji wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, a także danymi zgłaszającego (imię, nazwisko, adres e mail zarejestrowany w Aplikacji, nazwa Drużyny) w terminie nie dłuższym niż 25.05.2021 r. do godziny 16:59. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje niepełne lub zgłoszone po terminach określonych powyżej nie będą rozpatrywane.

2. Partner nie odpowiada za niedostarczone wiadomości z odpowiedzią na reklamacje z powodu ograniczeń systemów pocztowych adresu email Uczestnika.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Partner może wprowadzić zmiany do Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są:
a. zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b. nałożenie na Partnera przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
c. zmiana danych dotyczących Organizatora lub Partnera;
d. usprawnienie działania Konkursu, Aplikacji i obsługi Uczestników;
e. poprawienie ochrony prywatności Uczestników.

5. Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie.

6. O wszelkich zmianach w Regulaminie Partner powiadamia Uczestników wysyłając wiadomość na adres e-mail, o ile Uczestnik go udostępnił lub poprzez kanał komunikacyjny w Aplikacji. Informacja o zmianie w Regulaminie zostaje również każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Konkursu.

7. W czasie trwania Konkursu wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Konkursu i Aplikacji mogą być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: contact@activy.pl.

8. Regulamin Techniczny Konkursu jest dostępny w Aplikacji i u Partnera pod adresem: Activy Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów

Informacje dotyczące danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest  Activy sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie,      adres: ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, KRS 0000645721, adres e-mail: contact@activy.pl („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Partnera) lub za pośrednictwem adresu e-mail: contact@activy.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:
 

Odbiorcami danych mogą być: Organizator, podmioty związane z organizacją Konkursu: kurierzy, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Partnera) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, ubezpieczyciele, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Facebook, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego np. na podstawie modelowych klauzul umownych, czego uczestnik Konkursu jest świadomy i dobrowolnie się na to zgadza).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie i/lub brak możliwości otrzymania nagrody.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której osoba, której dane dotyczą się znalazła lub (2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.