Regulamin

Regulamin Biegu Firmowego 2021

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje
1.2. Opis wydarzenia
1.3. Cel Biegu Firmowego 2021
1.4. Organizator

II. UCZESTNICTWO

2.1. Warunki uczestnictwa
2.2. Zasady uczestnictwa
2.3. Aplikacja
2.4. Nagrody
2.5. Dyskwalifikacja

III. CYKL EVENTÓW TOWARZYSZĄCYCH

3.1. Zasady ogólne
3.2. Warunki uczestnictwa

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zastrzeżenia
4.2. Postanowienia końcowe


I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

 1. Bieg Firmowy – oznacza wydarzenie polegające na pokonaniu łącznie dystansu 25 kilometrów przez Uczestników w ramach danej Drużyny, realizowane w dniu 22.05.2021 r., na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/; 
 4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin Biegu Firmowego 2021” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
 5. Regulamin Serwisu – oznacza „Regulamin korzystania z serwisu internetowego biegfirmowy.pl” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://biegfirmowy.pl/;
 6. Serwis – oznacza Serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem https://biegfirmowy.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu;
 7. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Biegu Firmowym;
 8. Organizator – oznacza Fundację Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29.
 9. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Biegu Firmowego przez Firmę, która potwierdziła udział w Biegu Firmowym i zaakceptowała Regulamin Biegu;
 10. Drużyna – oznacza drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 5 Uczestników;
 11. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną “Activy” wykorzystaną do realizacji Biegu Firmowego oraz pomiaru czasu Uczestników;
 12. Konkurs – oznacza dedykowana przestrzeń w Aplikacji, w której rywalizują Drużyny firmowe.
 13. Event online – oznacza wydarzenie realizowane w ramach cyklu eventów towarzyszących dla wydarzenia Bieg Firmowy.
 14. Pakiet startowy – oznacza zakupiony pakiet umożliwiający udział w Biegu Firmowym. Możliwe do zakupu są trzy rodzaje Pakietu Startowego (BASIC, STANDARD oraz PREMIUM). 

1.2. OPIS WYDARZENIA

 1. Bieg Firmowy obejmuje bieg odbywany indywidualnie przez każdego Uczestnika, w ramach Drużyny, w dowolnym miejscu przez niego wybranym,  w dniu 22.05.2021 r. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie .
 2. Uczestnicy biorą udział w Biegu Firmowym indywidualnie, w miejscu przez siebie wybranym, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Bieg Firmowy nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).

1.3. CEL BIEGU FIRMOWEGO

 1. Celem organizacji Biegu Firmowego jest:
  – promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia,
  – umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w porównaniu z innymi Uczestnikami,
  – cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji Everest.

1.4. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu Firmowego jest Fundacja Everest z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000443682, posiadająca nr REGON: 022032388, oraz nr NIP: 894-304-34-29. 

 

II. UCZESTNICTWO

2.1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Biegu Firmowym biorą udział Drużyny składające się z 5 Uczestników zgłoszonych w imieniu Firmy, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba Drużyn.
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Biegu Firmowym jest:
  – rejestracja Uczestnika w ramach Drużyny zgłoszonej przez Firmę w Serwisie;
  – pobranie Aplikacji zgodnie z instrukcją zawartą w Serwisie oraz w wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym;
  – uzupełnienie danych osobowych Uczestnika w ramach Aplikacji;
  – akceptacja treści Regulaminu Biegu w ramach Aplikacji i złożenie określonych w ramach Aplikacji oświadczeń.
 3. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik będzie mieć możliwości edytowania swoich danych rejestracyjnych wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z Organizatorem na zasadach określonych w Serwisie.
 4. Dane kontaktowe podane podczas rejestracji w Aplikacji będą wykorzystywane do powiadamiania Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących Biegu Firmowego. Wprowadzając dane Uczestnik oświadcza, że są prawdziwe i aktualne.
 5. Organizator oraz zespół techniczny Aplikacji mobilnej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do Aplikacji nazwy zgłaszanej Drużyny w określonym dla wszystkich Drużyn systemie nazewnictwa: “skrócona nazwa firmy_nazwa Drużyny”. 
 6. Prawo do udziału w Biegu Firmowym przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone, z wyłączeniem zmian dokonanych przez osobę działającą w imieniu Firmy w ramach Serwisu.
 7. Akceptując Regulamin Biegu i uruchamiając Aplikację w celu udziału w Biegu Firmowym Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Biegu Firmowym i startuje na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Organizator nie jest uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia ani nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Uczestnik oświadcza ponadto, że nie znajduje się w sytuacji, w której jego udział w Biegu Firmowym stwarza ryzyko dla Uczestnika lub innych osób lub stanowił naruszenie przepisów prawa, w tym związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organizator rekomenduje odbycie wizyty lekarskiej przed Biegiem Firmowym w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w Biegu Firmowym.
 8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na utrwalanie i publikowanie jego wizerunku, obejmuje ona jego publikację w materiałach oraz na kanałach informacyjnych i promocyjnych, w tym również w filmie promocyjnym oraz w Serwisie, w związku z udziałem w Biegu Firmowym.

2.2. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W celu udziału w Biegu Firmowym każdy Uczestnik musi posiadać w pełni naładowany smartfon wyposażony w uruchomioną funkcjonalność ustalania jego lokalizacji (np. z wykorzystaniem systemu GPS) z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym.
 2. Uczestnik sam wybiera miejsce startu i mety, a także przebieg trasy, z tym zastrzeżeniem, że jej długość wynosi 5 km. Organizator nie zapewnia trasy Biegu Firmowego. Uczestnik może poruszać się wyłącznie o własnych siłach i na własnych nogach, bez użycia jakichkolwiek urządzeń.
 3. Przebyta trasa obliczana jest na podstawie danych lokalizacyjnych urządzenia Uczestnika w ramach Aplikacji.
 4. Organizator dopuszcza możliwość pokonania dystansu spacerem.
 5. Każdy Uczestnik w ramach danej Drużyny startuje w czasie przez siebie wybranym, bez konieczności zachowania kolejności określonej w formularzu rejestracyjnym w ramach Serwisu, przy czym każdy Uczestnik w ramach danej Drużyny zobowiązany jest rozpocząć bieg lub spacer nie wcześniej, niż o godzinie 00:01 i ukończyć bieg lub spacer nie później, niż o godzinie 23:59 w dniu 22.05.2021 r. 
 6. Pomiar czasu i pokonanego dystansu uruchamiany jest przez każdego Użytkownika indywidualnie z wykorzystaniem Aplikacji. 
 7. Czasy osiągnięte przez poszczególnych Uczestników zgodnie z niniejszym punktem stanowią ich rezultaty indywidualne. Czas Drużyny obliczany jest jako suma czasów wszystkich pięciu Uczestników w ramach danej Drużyny.
 8. W przypadku zmiany daty Biegu Firmowego, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia, lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Biegu w innym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 9. Warunkiem uwzględnienia Drużyny w klasyfikacji drużynowej jest ukończenie biegu przez wszystkich Uczestników, tj. pokonanie przez każdego z nich dystansu co najmniej 5 km na warunkach określonych w Regulaminie. 
 10. Tylko te Drużyny, które składają się z min. 4 różnych Uczestników mogą zostać zakwalifikowane do klasyfikacji drużynowej. Zostaną one zakwalifikowane wyłącznie w przypadku, w którym jeden z Uczestników dwukrotnie pokona dystans 5 km.
 11. Niezależnie od klasyfikacji drużynowej prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.

2.3. APLIKACJA

 1. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik w trakcie Biegu Firmowego 2021 posiadał w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu Firmowym. Każdy Uczestnik będzie miał dostęp do informacji dotyczących pobrania i uruchomienia powyższej Aplikacji.
 2. Każdy Uczestnik, chcący korzystać z zewnętrznego narzędzia mierzącego (np. Garmin, Polar, Strava) powinien samodzielnie zsynchronizować swój smartfon z zainstalowaną Aplikacją z narzędziem zewnętrznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak synchronizacji Aplikacji z urządzeniem zewnętrznym lub innymi elementami smartfonu. Każdy Uczestnik musi zsynchronizować smartfon z urządzeniem zewnętrznym przed rozpoczęciem biegu w ramach Biegu Firmowego.  
 3. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik przed startem Biegu Firmowego 2021 miał prawidłowo skonfigurowany smartfon. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do skonfigurowania swojego smartfona z Aplikacją przed startem Biegu. Szczegóły jak prawidłowo skonfigurować smartfon znajdują się na www.biegfirmowy.pl/.
 4. Każdy Uczestnik przed startem Biegu Firmowego 2021 we własnym zakresie musi sprawdzić tryb, w którym ustawiona jest Aplikacja i zmienić go na tryb “Biegacza” odpowiedni do Konkursu.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dystansu konkursowego w trybie innym niż “Biegacz”. 
 5. Każdy Uczestnik we własnym zakresie wciska przycisk “Start”, przy rozpoczęciu Biegu, monitoruje dystans pokonywanych kilometrów i odpowiednio po wykonaniu 5 km (zalecane jest wykonać min. 5,1 km) wciska przycisk “Pauza”, a następnie “Zakończ” w celu zakończenia Biegu i zapisania swojej aktywności.
 6. Każdy Uczestnik musi przez cały czas wykonywania dystansu Konkursu Biegu Firmowego 2021 mieć włączony dostęp do lokalizacji (np. systemu GPS) oraz włączony dostęp do Internetu. 
 7. Uczestnik w trakcie Biegu Firmowego 2021 może użyć przycisku “Pauza”, aby przerwać Bieg i odnowić go po chwili, aby kontynuować Bieg. Uczestnik zobowiązuje się użyć przycisku “Pauza” w sytuacji tego wymagającej oraz nie więcej niż 5 razy.
 8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest pokonać dystans konkursowy na zewnętrznych trasach biegowych (trasy typu np. parki, lasy, ścieżki biegowe itp.). Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wyniku Uczestnika, który wykonał dystans konkursowy na urządzeniach mechanicznych (typu bieżnia domowa).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zaliczonego czasu bądź przerwania dystansu i trasy Biegu, które będą spowodowane błędami technicznymi smartfonu Uczestnika. 
 10. Każdy Uczestnik podczas konkursu Biegu Firmowego 2021 ma dostęp do widoku swojej Drużyny, rankingu indywidualnego i grupowego, zakładki nagród i sponsorów, instrukcji podstawowej oraz podstawowych funkcjonalności Aplikacji. W razie problemów każdy Uczestnik w godzinach 6:00 – 22:00 w dniu Biegu może skorzystać z koła ratunkowego, umieszczonego w lewym górnym rogu Aplikacji i zgłosić problem.
 11. Po zakończonym Biegu każdy Uczestnik ma obowiązek pozostawić konto w Aplikacji mobilnej przez min. 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Biegu Firmowego 2021. Usunięcie konta szybciej może skutkować brakiem wyniku w klasyfikacjach. 
 12. Organizator opublikuje wyniki w ciągu 5 dni roboczych po zakończonym Konkursie Biegu Firmowego 2021 w Aplikacji oraz na stronie: https://biegfirmowy.pl/wyniki/. 
 13. Problemy oraz reklamacje związane z obsługą Aplikacji, wyników oraz innych sytuacji losowych (nawiązujących do obszaru Aplikacji) zgłaszane po dniu 25.05.2021 r. po godz.16:59 nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania reklamacji. 

2.4. NAGRODY

 1. Choć Bieg Firmowy ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:
  – najszybsza drużyna damska – I, II, III miejsce,
  – najszybsza drużyna męska – I, II, III miejsce,
  – najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) – I, II, III miejsce,
  – indywidualna – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce,
  – indywidualna – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce.
 2. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.
 3. Rezultaty będące podstawą przyznania Nagród będą ustalane wyłącznie w oparciu o dane zapisane i dostępne za pośrednictwem Aplikacji. Żaden inny pomiar nie może stanowić podstawy jakichkolwiek reklamacji lub zarzutów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe działanie Aplikacji uzależnione jest od wielu czynników, w tym sposobu działania urządzenia Uczestnika, kompatybilności Aplikacji z tym urządzeniem, przebiegu wybranej przez Uczestnika trasy, a Organizator nie ma wpływu na te czynniki i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Nagrody będą rozdane zgodnie z posiadaną przez Organizatora w danym momencie wiedzą na temat wyników biegu. Jeśli ostatecznie wyniki będą różnić się od podanych zaraz po biegu, nie przysługuje reklamacja co do wydania nagród, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagroda trafi do osoby, która skróciła trasę biegu lub w inny sposób naruszyła warunki udziału w Biegu Firmowym.

2.5. DYSKWALIFIKACJA

 1. W dowolnym momencie podczas Biegu Firmowego Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega Regulaminu lub narusza przepisy prawa lub zakłóca przebieg Biegu Firmowego, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Biegu Firmowym, a także z powodów medycznych. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana innemu Uczestnikowi. Uczestnicy zdyskwalifikowani nie zostaną uwzględnieni w oficjalnych wynikach.

 

III. CYKL EVENTÓW TOWARZYSZĄCYCH

3.1. ZASADY OGÓLNE

 1. Eventy Online będą odbywały się od 22.03.2021 r. do 22.05.2021 r. a ich przebieg będzie transmitowany  za pomocą sieci Internet. 
 2. Uczestnictwo w Eventach Online jest dobrowolne, lecz wymaga zakupu przez Firmę pakietu startowego BASE, STANDARD lub PREMIUM oraz prawidłowego zgłoszenia Uczestnika przed rozpoczęciem danego Eventu Online.
 3. Eventy Online skierowane są do Uczestników . 
 4. Informacje o Eventach Online będą znajdowały się w Serwisie. 
 5. Każdy Uczestnik Biegu Firmowego otrzyma drogą mailową hasło dostępu do dedykowanej zakładki w Serwisie, na której będzie znajdowała się lista Eventów Online wraz z formularzami zapisów.
 6. Wspomniana zakładka oraz harmonogram Eventów Online będą widoczne w Serwisie najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego Eventu Online.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Eventów Online:
  – urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies.
 8. Eventy Online prowadzone są w języku polskim. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia Eventów Online również w języku innym niż polski.
 9. Uczestnictwo w Eventach Online nie wymaga wniesienia dodatkowych opłat, poza opłatą startową za udział w Biegu Firmowym.
 10. Organizator informuje Uczestników, że po odbyciu danego Eventu Online nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w tym zakresie, na co Uczestnik ten wyraża zgodę.

3.2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji przez Uczestnika na wybrane Eventy Online za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych w Serwisie. 
 2. Eventy Online są dostępne dla wszystkich Uczestników Biegu Firmowego. 
 3. W celu dokonania rejestracji na wybrany Event Online Uczestnik powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane obowiązkowe:
  – imię i nazwisko;
  – adres e-mail;
  – nazwa Firmy, którą reprezentuje podczas Biegu Firmowego.
 4. Organizator ma prawo do weryfikacji listy zapisanych Uczestników na podstawie listy zapisów na Bieg Firmowy. 
 5. Uczestnik zarejestrowany na wybrany Event Online otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację oraz link do transmisji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. ZASTRZEŻENIA

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w ramach Biegu Firmowego nie zapewnia wydzielonej trasy lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na potrzeby jego realizacji, w tym punktów żywieniowych, opieki medycznej, jedzenia i picia, oznaczenia startu i mety, itp. Zobowiązania Organizatora ograniczone są do przekazania pakietów startowych w ramach wybranego wariantu zgłoszenia oraz zapewnienia udostępnienia Aplikacji.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie będzie dokonywał jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji osiągniętych rezultatów, zapisanych z wykorzystaniem Aplikacji, będącej na potrzeby Biegu Firmowego jedynym źródłem informacji w tym zakresie. Uczestnik akceptuje ponadto, że każde trasy pokonywane przez poszczególnych Uczestników mogą różnić się od siebie w zakresie trudności ich pokonania i możliwego do osiągnięcia czasu, a na osiągane wyniki może mieć również wpływ czas startu i zakończenia biegu czy warunki atmosferyczne w poszczególnych lokalizacjach. 
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady w działaniu Aplikacji, niezależnie od ich przyczyn.

4.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu Firmowego. Potwierdzenie uczestnictwa w biegu równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Biegu w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników z wykorzystaniem Aplikacji oraz zamieszczając zmienioną treść w Serwisie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w powyższy sposób. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik nie będzie uprawniony do udziału w Biegu Firmowym.